Model 720

Declaració informativa sobre béns i drets situats a lestranger: Model 720

Model 720. Declaració de béns a l’estranger

La Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, va introduir una nova obligació d’informació sobre béns i drets a l’estranger, incorporant per a això a la Llei General Tributària la disposició addicional divuitena.

Sintetitzant, la tinença de béns i drets a l’estranger està subjecta a una obligació tributària de caràcter informatiu que es manifesta a través del model720 .


Qui està obligat a presentar el model 720?

Hauran de presentar aquesta declaració totes aquelles persones, físiques i jurídiques , residents en territori espanyol , els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin titulars, tinguin poder de disposició o siguin autoritzats d’algun dels béns esmentats abans.

 • Persones físiques i jurídiques residents al territori espanyol.
 • Establiments permanents al territori espanyol de persones o entitats no residents.
 • Entitats de l’article 35.4 de la Llei 53/2007: herències jacents, comunitats de béns i entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.

Com a excepcions a la regla general cal destacar, entre d’altres:

 • En relació amb l’obligació d’informar de comptes en entitats financeres, no hi haurà obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre i els saldos mitjans de l’últim trimestre d’aquests no superin, conjuntament , els 000 Euros . A més, la presentació de la declaració en anys successius només serà obligatòria quan es produeixi un increment superior a 20.000 euros respecte de les quanties que van determinar la presentació de la darrera declaració. És important destacar que els 50.000 Euros són per compte total, no per titular.
 • El mateix límit , així com l’obligació de presentar la declaració en anys successius, comentat al paràgraf anterior, s’aplica per al conjunt de béns d’aquesta categoria: valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger.
 • El mateix límit , així com l’obligació de presentar la declaració en anys successius, procedeix per al conjunt de béns de la categoria següent: béns immobles i drets sobre béns immobles.
 • Aquells béns dels quals siguin titulars persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents , registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada i suficientment identificats.
 • Aquells béns dels quals siguin titulars persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d’acord amb el que disposa el Codi de comerç, registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada i suficientment identificats. Aquesta excepció no aplica per als valors, drets, assegurances i rendes.

Què s’ha d’incloure al model 720?

El model 720 ha de contenir bàsicament la informació següent:
Béns la titularitat dels quals s’ha d’informar

 • Obligació d’informar sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger, ( art. 42 bis del Reglament aprovat pel RD 1065/2007 ).
 • Obligació d’informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger, ( art. 42.1 del Reglament aprovat per RD 1065/2007 ).
 • Obligació dinformació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a lestranger, (art 54 bis del Reglament aprovat pel RD 1065/2007).
 • Informació sobre les accions i participacions al capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva situades a l’estranger (art. 42 ter apartat 2 del Reglament aprovat pel RD 1065/2007).
 • Informació, sobre assegurances de vida i invalidesa quan l’entitat asseguradora estigui situada a l’estranger o sobre les rendes temporals o vitalícies obtingudes com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, de drets de contingut econòmic o de béns mobles o immobles, a entitats situades a l’estranger (art. 42 ter apartat 3 del Reglament aprovat per RD 1065/2007).
 • A partir de lexercici 2022, obligació dinformació sobre monedes virtuals .

Termini per presentar el Model 720

Es realitzarà entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent al que es refereixi la informació a subministrar. Per tant, la informació corresponent a l’any 2015 s’ha de presentar com a màxim el 31 de març del 2016.

La presentació s’ha de fer forçosament per mitjans telemàtics (a través de certificat digital).

OBSERVACIONS:
No hi haurà obligació d’informar quan la suma dels béns no superi els 50.000€.
• Presentada la primera declaració del model 720, només s’haurà de tornar a presentar per a aquells grups de béns que hagin experimentat un increment superior a 20.000€ respecte a la darrera declaració presentada.


Quines sancions comporta l’incompliment de l’obligació que cal informar?

El règim sancionador que es detalla a continuació queda modificat/derogat per l’aprovació de la Llei 5/2022, de 9 de març de 2022, per veure el detall del règim sancionador actual, visitin el següent articles sobre “Modificacions aprovades del règim sancionador del Model” 720″ .

Comissió de infracció tributària molt greu: En el cas de incompliment de l’obligació de declaració, es preveu un règim sancionador que estableix una multa de 5.000 Euros per cada dada o conjunt de dades, referit a cada compte o element patrimonial, omès o aportat de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 euros. Aquesta sanció es redueix a 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, en cas de presentació fora de termini sense requeriment previ, o en el cas que s’hagi presentat per mitjans diferents dels electrònics, informàtics i telemàtics, quan hi hagi obligació de fer-ho per aquests mitjans.

Addicionalment, l’incompliment de l’obligació d’informació té conseqüències a l’IRPF a l’IS, que a grans trets, podria suposar una quota més gran a ingressar a l’IRPF oa l’IS com a conseqüència de considerar els béns no declarats com a guany patrimonial o renda no declarada, amb la corresponent sanció consistent en una multa proporcional del 150% de l’import de la quantia de la quota íntegra resultant de la imputació a l’IRPF oa l’IS.

Les rendes descobertes i no declarades s’imputaran a l’últim període impositiu d’entre els no prescrits, i com a novetat d’una rellevància especial destacar que aquestes rendes no declarades “no prescriuran”, és a dir, seran sempre imputables a l’últim exercici no prescrit (independentment que se’n pugui acreditar l’origen en un període ja prescrit).

Per al supòsit de béns adquirits mitjançant rendes declarades o bé generades quan l’IRPF no tenia la consideració de contribuent no s’aplicarà el tractament de guany no declarat ni la sanció corresponent.

El Model 720 va ser adoptat el 29 del 10 del 2012 com a part de les mesures contra l’evasió i el frau fiscal.

La llei distingeix tres grups de béns que requereixen informació:

 • Comptes a lestranger.
 • Valors, drets, participacions, assegurances, rendes vitalícies i dipòsits administrats o invertits a lestranger.
 • Drets reals o immobles a lestranger.

1. Les elevades sancions per manca d’informació

Les penes per informació incorrecta, incompleta o mancant són de 5.000 euros per cada informació faltant amb un mínim de 10.000 euros.

Per a les declaracions tardanes, la sanció es redueix a 100 euros per cada informació amb un mínim de 1.500 euros. La sanció també s’aplica independentment de si el patrimoni ha estat declarat a l’impost sobre la renda oa l’impost sobre el patrimoni.

Això vol dir que si un contribuent té una casa de vacances a França i no completa el model 720, ha de pagar una penalització d’almenys 10.000 euros, encara que l’import incrementi en no haver estat declarada la data de compra, el preu de compra o la adreça de l’immoble.

I pot ser encara pitjor…

L’Agència Tributària assumeix que l’immoble o el patrimoni es va adquirir amb fons no declarats i acredita aquesta quantitat com a ingrés injustificat a la declaració de la renda, per la qual cosa aquesta quantitat es grava a un tipus del 52% fins al 2014 i del 47% actualment.

A aquest impost calculat s’hi afegirà una penalització del 150%, més els interessos de demora.

En el nostre exemple, això vol dir que un contribuent que adquireix un apartament el 2001 i té un valor de 300.000 euros pot esperar fàcilment una multa que excedeix el valor de la propietat.

2. Sense termini de prescripció

Tot i que la resta dels impostos que s’han de declarar a l’Estat a Espanya prescriuen als 4 anys (després de l’última data de venciment, és a dir, 4,5 anys a la pràctica), les disposicions del Model720 estipulen que aquesta prescripció no s’aplica explícitament a les disposicions penals esmentades. Això vol dir que l’Agència Tributària pot fer complir les sancions esmentades en qualsevol moment, fins i tot si la casa va ser comprada a França durant un període fiscal ja vençut.

Per evitar que s’accepti l’adquisició de fons injustificats, el subjecte passiu ha de demostrar que ha gravat el mitjà de compra, cosa que no sempre és fàcil. La càrrega de la prova recau en el contribuent. Tot i això, la sanció també pot ser eludida si el contribuent demostra que no estava subjecte a l’impost sobre la renda.

Són il·legals les amenaces de càstig?

La Comissió Europea suposa que les amenaces de càstig esmentades violen la legislació europea i ha obert un procediment de sanció.

S’ha anunciat a Brussel·les que s’iniciarà un procediment sancionador contra aquestes sancions “desproporcionades” i que s’advertirà Espanya de l’obligació de facilitar informació sobre els béns dins de la UE (EEE) que pot violar la legislació de la UE.

La manca de prescripció dels béns dins de la UE o de l’EEE és desproporcionada. L´administració espanyola ja disposa d´aquesta informació en el marc de l´intercanvi de dades dins d´Europa, amb l´excepció de Suïssa i Andorra.

Però el Govern ha declarat que no té intenció de canviar la declaració de béns a l’estranger i continua aplicant-ne els models 720. La veritat és que, fins ara, i malgrat el dictamen demolidor de la Comissió Europea, no s’han introduït canvis normatius per fer compatible el Model 720 amb la legislació de la UE.

El dictamen de la Comissió Europea no afecta la validesa i l’eficàcia de les normes establertes pels Estats membres, ni els actes que s’han produït en aplicació de les mateixes.

Tot i que aquesta obligació d’informació serà declarada nul·la, tard o d’hora, per les institucions de Brussel·les, és aconsellable, però, proporcionar-la en aquest moment. Podeu posar-vos en contacte amb la nostra oficina per a qualsevol dubte o aclariment sobre això.

Conclusió:

Ja ho saben, si tenen béns o drets a l’estranger i compleixen els requisits descrits anteriorment, hauran de presentar el model 720 si no volen incórrer en una infracció tributària molt greu.

Esperem que amb el nostre article haguem resolt les qüestions més bàsiques respecte a aquesta obligació informativa, quedant a la vostra disposició per assessorar-los al respecte, així com per a la preparació i presentació de la mateixa.

  Ompliu el formulari per contactar-nos