Societat patrimonial familiar: avantatges i inconvenients

La creació d’una societat patrimonial pot ser deguda a diversos motius, no incompatibles, sinó que en molts casos són complementaris entre ells: la voluntat de separació de certs actius del risc derivat de l’exercici d’una activitat econòmica, la voluntat de gaudir de la tributació de  l’Impost sobre Societats enlloc de fer-ho per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i gaudir de reduccions i exempcions a l’Impost sobre el Patrimoni i l’Impost sobre Successions, el garantir la transmissió del patrimoni familiar a través d’estructures estables i més senzilles de gestionar o la reducció de la mida d’una empresa per a disminuir-ne les obligacions quan no tots els seus actius estan relacionats amb una activitat, entre d’altres.

Ara bé, el fet que tinguem el patrimoni dins una companyia mercantil no pressuposa que aquesta societat sigui considerada com a patrimonial en termes fiscals.
Ara bé, si la companyia és qualificada com a patrimonial en termes fiscals, és important, però, tenir en compte les conseqüències fiscals del fet de tributar com una societat patrimonial, ja que suposa l’exclusió de certs incentius fiscals com:

  • L’aplicació del règim de les empreses de reduïda dimensió.
  • L’aplicació de l’exempció per doble imposició de plusvàlues en la transmissió de participacions, encara que això suposi un a doble imposició.
  • La compensació de bases imposables negatives.
  • La tributació pel tipus de gravamen reduït del 15% per a entitats de nova creació.

A més, comporta altres conseqüències com una aplicació més severa de les mesures de transparència fiscal internacional o el fet de no poder acollir-se al règim d’entitats de tinència de valors estrangers.

Quan una societat tindrà la consideració de patrimonial?

Per això és molt important conèixer  quan una societat tindrà la consideració de patrimonial a efectes fiscals, i ho serà quan en lloc de realitzar una activitat econòmica, destina la seva activitat a la gestió de béns. Així, als efectes del previst en la normativa de l’Impost sobre Societats s’entén per entitat patrimonial, i que la mateixa no desenvolupa una activitat econòmica, aquella en la que més de la meitat del seu actiu està format per valors o no estigui afecte a una activitat econòmica.

S’entén per activitat econòmica l’ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans, o d’un dels dos amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de bens o serveis. Addicionalment, es defineixen de forma expressa les condicions a complir amb l’objectiu de valorar o no l’existència d’activitat econòmica en l’activitat d’arrendament d’immobles: quan per la seva ordenació s’utilitzi, com a mínim, una persona empleada amb contracte laboral i a jornada complerta.

A més, per a determinar els valors a tenir en compte per a saber si la meitat del seu actiu està format per aquests, cal saber que no són objecte del còmput com a valors als efectes de la qualificació com a entitat patrimonial:

  • Els posseïts per donar compliment a les obligacions legals o reglamentàries.
  • Els que incorporen drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d’activitats econòmiques.
  • Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l’exercici de l’activitat constitutiva del seu objecte.
  • Els que atorguin al menys el 5% del capital d’una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d’un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i que l’entitat participada no sigui una entitat patrimonial.

Així doncs, el constituir una societat que pugui ser considerada patrimonial requereix efectuar un estudi en profunditat dels efectes fiscals que, de la seva consideració de patrimonial en termes fiscals, se’n puguin derivar. S’ha de conèixer exactament quina és la situació actual de l’empresa i comptar amb l’assessorament fiscal especialitzat, per saber les conseqüències de la mateixa. Aquest seguiment diari per professionals ajudarà a aprofitar al màxim les avantatges i evitar decisions errònies.

    Ompliu el formulari per contactar-nos