Assessoria Jurídica

A l’àrea jurídica i legal, la nostra firma presta els següents serveis:

document-icoDret Mercantil i Societari

 • Constitució de companyies, preparació d’acords societaris (ampliacions i reduccions de capital, dissolucions, modificacions d’objecte social, domicili, data de tancament, sistema d’administració, i qualsevol altra modificació estatutària).
 • Constitució d’altres entitats com ara Unions Temporals d’Empreses, Fundacions i Associacions.
 • Assessorament jurídic i fiscal especialitzat per a la constitució de societats a Espanya amb inversió estrangera.
 • Sucursals i filials a Espanya.
 • Cessament i nomenament de membres de l’Òrgan d’Administració.
 • Tasques de secretaria de societats.
 • Legalització de Llibres Societaris.
 • Assessorament integral per a emprenedors i start-ups (pacte de socis, phantom shares i stock options plan).
 • Acords d’inversió i pacte de socis.
 • Assessorament i seguiment de conflictes societaris i/o contractuals i impugnació d’acords socials.
 • Fusions, escissions, absorcions, transformacions, cessió global d’actius i passius, aportacions no dineràries i altres modificacions estructurals de la companyia.
 • Adquisicions i/o transmissions de companyies i negocis, a nivell nacional i internacional, així com processos de Due Diligence, tant per al comprador com per al venedor.
 • Documents mercantils associats a aquest tipus d’operacions: acord de confidencialitat (NDA), carta d’intencions (LOI / MOU) i contracte de compravenda.
 • Redacció de tot tipus de contractes mercantils, especialment, agència, distribució i franquícia.

 

document-icoDret successori i Protocols Familiars

 • Assessorament en preparació, gestió i/o acceptació d’herències i donacions, amb especial consideració a la normativa fiscal aplicable, tant en matèria de residents com de no residents.
 • Elaboració de Protocols Familiars.
 • Preparació de poders civils.

 

document-icoCivil (Immobiliari / Real Estate)

 • Contractes de compravenda d’immobles.
 • Contractes d’arres.
 • Contractes d’arrendaments.
 • Contractes de traspàs i cessió de negoci.
 • Contractes de donació.
 • Contracte de permuta.
 • Contractes de fiançament o garantia (hipoteca, penyora, aval).
 • Qualsevol altre contracte sobre drets reals.

 

document-icoPropietat Intel·lectual i Industrial, Dret de les Noves Tecnologies i Protecció de Dades

 • Tecnologia i software:
 • Llicències d’ús.
 • Contractes de desenvolupament de tecnologia i software.
 • Acords de transferència de tecnologia.
 • Assessorament i gestió de sol·licitud de patents, marques, noms comercials i dissenys industrials.
 • Assessorament per a la protecció de drets d’autor i/o d’imatge.
 • Adaptació legal integral de pàgines web, aplicacions i comerços electrònics en matèria de protecció de dades i dret digital (LSSICE).
 • Assessorament i preparació dels documents legals necessaris per donar compliment a la legislació de protecció de dades.

  Ompliu el formulari per contactar amb nosaltres