Principals novetats introduïdes per la llei de startups

Recentment s’ha aprovat al Congrés dels Diputats la Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (coneguda com a “Llei de Startups”), la publicació del qual al BOE es farà en els propers dies i que tindrà efectes a partir de l’1 de gener del 2023.

S’aproven importants modificacions de lleis tributàries incentius fiscals a aquest tipus d’empreses, amb l’objectiu fixat en què en menys de 3 anys s’augmenti en un 20% la inversió d’empreses emergents a Espanya.

Els punts més rellevants d’aquesta Llei són els següents:

– Àmbit d’aplicació: empreses emergents (de base tecnològica) que compleixin amb les condicions de:

 • Ser de nova creació, o que no hagin transcorregut més de 5 anys des de la inscripció en el Registre Mercantil.
 • No haver sorgit d’una operació de fusió, escissió o transformació d’empreses que no tinguin la consideració d’emergents.
 • Tenir la seva seu social, domicili social o establiment permanent a Espanya.
 • Tenir com a mínim el 60% de la plantilla contractada a Espanya.
 • No distribuir dividends.
 • No cotitzar en un mercat regulat.
 • Si formen un grup d’empreses, cadascuna de les empreses ha de complir amb els anteriors requisits.

Fi d’aplicació dels incentius (principals motius):

 • Deixar de complir amb alguns dels requisits anteriors.
 • El termini de 5 anys.
 • Ser adquirida per una empresa no emergent
 • Superar un volum d’operacions de 10 milions d’euros.

 

Acreditació d’empresa emergent: s’haurà de sol·licitar a l’entitat ENISA. Hi haurà silenci administratiu positiu en cas que ENISA no doni resposta en el termini de 3 mesos.

Incentius fiscals a les empreses emergents:

 • El tipus de gravamen en l’Impost de societats serà del 15% en el primer exercici en què tingui una base imposable positiva i els tres següents.
 • Es permet l’ajornament de la tributació en IS dels dos primers exercicis amb base imposable positiva, que se sol·licitarà en el moment de presentar l’autoliquidació.

– Lliurament a treballadors d’accions o participacions de la pròpia empresa (stock options): S’incrementa l’exempció dels 12.000€ als 50.000€ per a empleats d’empreses emergents. A més, per al cas particular d’opcions sobre accions d’empreses emergents, la tributació es difereix per l’exercici de l’opció al moment en què s’executi aquesta opció, és a dir, al moment de la venda.

Deducció per inversió en empreses de nova creació (IRPF): S’incrementa el tipus de la deducció del 30% al 50%, mentre que la base de la deducció s’incrementa de 60.000€ a 100.000€.

– Règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol (Llei Beckham):

 • Es redueix de 10 a 5 anys el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament en què el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya.
 • S’amplia l’àmbit d’aplicació a aquells treballadors que, amb independència de si el seu desplaçament a Espanya ha estat ordenat o no per l’ocupador, es trobin en situació de teletreball (nòmades digitals), per al qual s’exigirà el visat per a teletreball de caràcter internacional.
 • També podran optar a aquest règim, si es compleixen uns requisits, el cònjuge i els fills menors de 25 anys del contribuent principal.

Bonificació per a treballadors donats d’alta com a autònoms i en pluriactivitat: es preveu una bonificació del 100% de la quota de la base establerta amb caràcter general, durant els 3 primers anys, per a treballadors que estiguin donats d’alta del règim d’autònoms en posseir el control efectiu d’una empresa emergent i que, de manera simultània, treballin per compte d’altri per a un altre ocupador.

Per a dubtes relacionats amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o legal, no dubteu a posar-vos en contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

  Ompliu el formulari per contactar-nos