Plataformes Digitals

Les noves obligaciones de les plataformes digitals

A partir de l’1 de gener de 2024, amb l’aprovació de la Directiva d’Administració Cooperativa (DAC7), s’han introduït canvis significatius en la fiscalitat online, especialment en les plataformes de compravenda. Aquestes modificacions busquen millorar la transparència i la recaptació fiscal, afectant de manera directa als venedors que comercialitzen a través de plataformes com Airbnb, Wallapop, Ebay, Vinted i altres similars.

A partir d’ara, aquestes plataformes tenen la responsabilitat de comunicar a les autoritats fiscals espanyoles sobre diverses transaccions realitzades per venedors independents en les seves plataformes. Aquestes operacions són des del lloguer d’immobles (habitatges, comerços i pàrquings), lloguer de vehicles, venda de béns fins a la prestació de serveis.

Hi ha exempcions per als petits venedors. Segons la normativa, les plataformes no hauran de proporcionar informació si el venedor ha realitzat menys de 30 transaccions i ha obtingut ingressos per sota dels 2.000 euros durant l’any.

L’obligació d’informar es limita a venedors independents en les plataformes, excloent als empleats de la pròpia plataforma. La normativa abasta a tots els venedors residents en Estats membres de la Unió Europea o aquells que presten serveis de lloguer d’immobles situats a la Unió Europea.

Per la part dels venedors, és important ser conscient d’aquesta nova normativa que aplica a les plataformes atès que, en cas de superar els llindars de venda comentats, Hisenda tindrà coneixement de les vendes realitzades, i esperarà que el contribuent liquidi en el seu IRPF el guany o pèrdua patrimonial generada per aquesta venda.

D’altra banda, també cal tenir en compte que, depenent de la recurrència i volum d’aquestes vendes, Hisenda podria entendre que aquests venedors realitzen una activitat econòmica, per la qual cosa caldria donar-se d’alta com a tals i pagar l’IRPF corresponent als ingressos obtinguts.

En resum, aquests canvis busquen garantir una major transparència fiscal europea en les transaccions realitzades a través de plataformes en línia, assegurant que els ingressos generats siguin degudament declarats. És fonamental que els venedors estiguin al corrent d’aquestes noves obligacions per a evitar possibles conseqüències fiscals.

    Ompliu el formulari per contactar-nos