Model D-6: Declaració inversions espanyoles a l’exterior

La setmana passada vam publicar un article sobre el Formulari ETE per a la Declaració de transaccions amb l’exterior. En aquest, tractarem un altre model informatiu que s’ha de presentar també en aquestes dates i que correspon a la declaració al Registre d’Inversions de les inversions espanyoles a l’exterior en empreses que cotitzen a una Borsa de Valors o Mercat Organitzat, quan els valors es dipositin en una entitat domiciliada a l’estranger o es mantinguin sota custodia del titular de la inversió a l’estranger.

Obligats a declarar

Qualsevol persona física o jurídica que posseeixi valors cotitzats en Borsa dipositats a l’estranger o estiguin sota custodia del titular de la inversió a l’estranger, amb algun matís que comentem a continuació (en el cas de la declaració de Fluxos).

Contingut de la declaració

Existeixen dos tipus de declaracions:

  • La declaració de Dipòsits. S’hauran de declarar els valors dels dipòsits que es trobin en entitats no residents a 31 de desembre de l’any immediatament anterior per a qualsevol inversor que tingui els citats valors amb independència de la seva valoració.
  • La declaració de Fluxos. S’haurà de presentar una declaració de fluxos per cada inversió o liquidació que es realitzi en societats no residents en les que es compleixi un dels següents requisits:
  • Que l’inversor posseeixi una participació d’almenys, el 10% del capital o formi part del seu òrgan d’administració
  • Quan la inversió superi els 1.502.530,23 Euros.

Periodicitat de la presentació

La declaració de Dipòsits a l’exterior es presentarà durant el mes de gener de cada any i es durà a terme respecte la situació a 31 de desembre de l’any immediatament anterior. Per un altre costat, la presentació de la declaració de Fluxos s’haurà de realitzar per cada inversió o liquidació, en el termini d’un mes a partir de la data de l’operació, podent agrupar-se diferents transaccions en una sola declaració, sempre que s’estigui dins del termini d’un mes.

Per a qualsevol altre dubte t’animem a que contactis amb nosaltres. Ens assegurarem que tu i la teva empresa compliu amb tots els requisits i obligacions legalment establerts.

    Ompliu el formulari per contactar-nos