Formulari ETE: Declaració de transaccions amb l’exterior

Les transaccions econòmiques i els saldos d’actius i passius financers amb l’exterior dels residents a Espanya estan subjectes a una obligació de caràcter informatiu que es posa de manifest a través del Formulari ETE del Banc d’Espanya, al qual dedicarem el present article tractant de resoldre les principals qüestions que puguin sorgir respecte aquest.

Obligats a declarar el formulari ETE

Qualsevol persona física o jurídica (publica o privada) resident en territori espanyol inscrita als registres oficials del Banc d’Espanya (a excepció de les entitats de crèdit i les entitats de pagament) quan l’import dels saldos (inicial i final) i l’import total de transaccions realitzades (suma total d’operacions de cobrament i pagament del període) superi el milió d’Euros, tenen la obligació de presentar el Formulari.

Contingut de la declaració

La declaració inclou operacions per compte propi amb no residents, sigui quina sigui la seva naturalesa i independentment de com es liquidin. És a dir, bé es liquidin mitjançant transferències exteriors a través d’abonaments o càrrecs en comptes bancaris o interempresa, per compensació o mitjançant entrega d’efectiu i saldos i variacions d’actius o passius amb l’exterior, qualsevol sigui la forma en que es materialitzin: comptes en entitats bancàries o financeres, comptes interempreses, dipòsits d’efectiu o valors, participacions en el capital, instruments representatius de deute instruments financers derivats, immobles, etc.

Periodicitat de la presentació

La data límit per presentar el Formulari és el 20 de gener de l’any següent al que correspongui, quan la suma, una a una i sense compensar, de les transaccions amb no residents realitzades durant l’any anterior o, la suma dels actius i passius exteriors a 31 de desembre de l’any en qüestió siguin superiors a 1 milió d’Euros.

No obstant, si aquest import es comprèn entre els 100 i els 300 milions d’Euros o bé és superior a 300 milions d’Euros les declaracions estan obligades a presentar-se amb caràcter trimestral o mensual, respectivament.

Modalitats del Formulari ETE

Existeixen dues modalitats:

  • Declaració resumida. Quan ni les transaccions (suma total de les operacions de cobrament i pagament) ni els saldos de l’any a declarar superin els 50 milions d’Euros. Es declaren tan sols els saldos inicial i final d’actius i de passius exteriors, la suma total de les operacions de cobrament i la suma total de les operacions de pagament del període declarat.
  • Declaració sense resumir. Si l’import de les transaccions o els saldos d’actius i passius el 31 de desembre de l’any anterior, resulten inferiors a 100 milions d’Euros. En cas que sobrepassés aquesta xifra existeixen altres terminis de declaració.

Per qualsevol altre dubte t’animem a que contactis amb nosaltres (https://gmtaxconsultancy.com/ca/). Ens assegurarem que tu i la teva empresa compliu amb tots els requisits i obligacions legalment establerts.

    Ompliu el formulari per contactar-nos