Com es fa la convocatòria d’una Junta General?

Per llei, les societats han de celebrar tots els anys una Junta General Ordinària per aprovar els Comptes Anuals, així com debatre la resta de temes que es decideixin plantejar. En aquesta publicació analitzarem el seu procés de convocatòria tant en societats limitades com en societats anònimes.
A més, hi ha les Juntes Generals Extraordinàries, que es convoquen per tractar altres assumptes d’importància que sorgeixen al llarg de l’any.

Quan s’ha de convocar una Junta General Ordinària?

Si l’empresa és una societat anònima, les juntes generals ordinàries s’han de convocar amb una antelació mínima d’un mes, mentre que si es tracta d’una societat limitada, el període mínim necessari és de 15 dies. La junta general ordinària s’ha de celebrar dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici social, per tant, si la companyia tanca exercici a 31 de desembre, té com a data límit el 30 de juny per celebrar l’esmentada Junta. A partir de la data de celebració de la Junta, es disposa del termini d’1 mes per presentar els Comptes Anuals al Registre Mercantil. D’altra banda, els Comptes Anuals que ha d’aprovar la Junta s’han d’haver formulat per l’òrgan d’administració (els Administradors o el Consell d’Administració) dins dels 3 primers mesos des del tancament de l’exercici i haver-se legalitzat juntament amb els llibres comptables obligatoris en el termini de 4 mesos des del tancament en el cas d’una Junta General Extraordinària, si un volum de socis que representa com a mínim un 5% del capital social demana que es convoqui una Junta General, el termini per a celebrar-la és de 2 mesos . En aquest cas, l’ordre del dia s’ajustarà al que es sol•liciti pels socis.

Qui convoca la Junta General?

Tant les juntes generals ordinàries com les extraordinàries, les convoquen els administradors de la societat. Si aquests no les convoquessin en els terminis establerts, podrien ser convocades pel secretari judicial o pel registrador mercantil del domicili social.
Si morissin o cessessin tots o la majoria dels administradors de la societat, sense existir suplents, qualsevol soci podria requerir que el secretari o el registrador mercantil convoqués una junta general extraordinària amb la finalitat de nomenar als nous administradors.

Com es convoca una Junta General Ordinària?

Es convoca mitjançant un anunci que es publica a la pàgina web de la societat si està registrada. En el cas que no es disposi de pàgina web registrada, la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i també en un dels diaris de major circulació de la província del domicili social.
Els estatuts de cada societat poden contemplar algunes variants, com ara que la convocatòria es faci a través d’un missatge individual a cada un dels socis mitjançant un canal que asseguri la seva recepció.

Com és un anunci d’una Junta General Ordinària?

L’anunci de la convocatòria d’una Junta General ha de contenir el nom de la societat, la data i l’hora de celebració (incloent-hi la segona convocatòria), l’ordre del dia, així com la menció que la documentació a sotmetre a votació de la Junta està a disposició del soci que la requereixi, el nom i el càrrec que ocupa la persona que la convoca i el lloc i data en què es convoca.
Per a qualsevol consulta sobre com es convoca una junta general, ja sigui Ordinària, com la que hem desglossat en aquest article, com Extraordinària, no dubtis en contactar amb GM Tax. Som experts en assessorar empreses de tot tipus i ens adaptem a totes les seves necessitats.

    Ompliu el formulari per contactar-nos