Com acreditar la teva condició de Societat Startup?

La nova Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (més coneguda com la Llei de Startups) estableix que l’acreditació com a empresa emergent la realitzarà l’Empresa Nacional d’Innovació (en endavant, “ENISA”). Aquesta acreditació serà necessària per a acollir-se als beneficis fiscals que estableix la llei.

Els requisits per a l’obtenció de l’acreditació d’empresa emergent són els següents:

 • Ser empresa de nova creació o que no hagi transcorregut més de 5 anys des de la data de la seva inscripció en el Registre Mercantil, o de 7 en cas del sector de biotecnologia, energia o industrial, entre altres.
 • No haver sorgit d’operacions de fusió, escissió, transformació, concentració o segregació, amb l’excepció d’aquelles sorgides d’altres empreses emergents o aquelles empreses de base tecnològica spin-*off originades en universitats públiques.
 • No distribuir ni haver distribuït dividends des de la constitució de l’empresa.
 • No cotitzar en un mercat regulat.
 • Tenir seu, amb domicili social o establiment permanent en territori espanyol.
 • Almenys el 60% de la plantilla haurà de tenir un contracte laboral a Espanya.
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria innovadora que compti amb un model escalable.

L’aplicació dels beneficis fiscals derivats de l’acreditació com a societat emergent finalitzen en els casos següents:

 • Deixar de complir qualsevol dels requisits anteriorment indicats.
 • Quan l’empresa arriba al límit d’antiguitat per esdevenir una empresa emergent, que és als 5 anys, en els casos generals, o de 7 anys per a aquelles que pertanyin al sector de la biotecnologia, des de la constitució.
 • Extinció la societat abans del terme de 5 o 7 anys des de la seva creació.
 • Adquisició per una empresa que no té acreditació d’empresa emergent.
 • Tenir un volum de negoci superior a 10 milions d’euros anuals. No s’especifica, però s’entén que aquesta xifra, en cas de grup d’empreses, fa referència al volum de negocis del grup.
 • Desenvolupar una activitat que generi un mal significatiu al medi ambient.
 • Tenir socis titulars, directament o indirectament, d’una participació d’almenys el 5% del capital social o els administradors del qual hagin estat condemnats per sentència ferma per algun tipus delictius esmentats anteriorment.

El termini per a determinar el caràcter startup serà de 3 mesos a partir de que l’empresa hagi remès tota la informació relativa a la sol·licitud d’acreditació, incloent-hi la informació complementària que se li hagi pogut sol·licitar a partir de l’anàlisi realitzada per part de ENISA. S’estableix el silenci administratiu positiu en cas de no obtenir resposta després d’aquest termini.

Aquest termini de 3 mesos serà aplicable a partir dels sis mesos següents al de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. És a dir, tenint en compte que l’entrada en vigor sigui la prevista a inicis d’any, el termini de 3 mesos s’aplicarà a partir de l’1 de juliol. En conseqüència, si una empresa sol·licita l’acreditació d’empresa emergent durant el primer semestre de 2023, el termini que tindria ENISA per a respondre seria fins al 30-09-2023.

En relació amb el requisit que un 60% de la plantilla tingui contracte laboral a Espanya, no s’estableix si aquelles empreses que no tinguin treballadors assalariats queden excloses de l’aplicació d’aquesta Llei, per la qual cosa s’estarà al que reglamentàriament s’especifiqui o a la interpretació que es faci d’aquest precepte.

També sorgeix el dubte de quin és l’àmbit temporal d’aplicació d’aquests beneficis, en particular per a aquelles empreses que no són de nova creació, però que van ser constituïdes fa menys de 5 (o 7) anys, que han tingut un resultat comptable positiu anteriorment i ja han estat tributant al 25% de l’Impost de societats; o si els efectes dels beneficis fiscals d’aquesta Llei s’apliquen en l’exercici en el qual se sol·licita el caràcter de startup o en el qual ENISA l’acredita.

Per a dubtes relacionats amb aquest o altres assumptes de rellevància fiscal, comptable o legal, no dubti a contactar-nos en GM Tax Consultancy.

  Ompliu el formulari per contactar-nos