Venda de participacions socials: Tributació actual

Les participacions socials són aquelles parts en les que es divideix el capital social d’una societat de responsabilitat limitada. D’aquesta manera, s’adquireix una part de l’empresa amb tots els drets i obligacions que això comporta.

En cas de voler vendre les participacions socials s’ha de conèixer molt bé quina és la seva tributació. A continuació t’expliquem els impostos directes i indirectes als que estan subjectes aquestes transmissions, ja que les seves repercussions fiscals poden ser determinants a l’hora de dur a terme una operació d’aquesta tipologia.

Venda de participacions socials: Impostos indirectes

La venda de participacions socials, sigui en la seva totalitat o només una part, està exempta del pagament tant de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials com de l’Impost sobre el Valor Afegit.

No obstant, per evitar les compravendes d’immobles eludint el pagament de tributs, sí que estan subjectes les dues següents transmissions:

  • Les transmissions de participacions de societats, fons i altres entitats els actius dels quals estiguin formats, al menys, en un 50% d’immobles a Espanya.
  • Les transmissions de participacions socials a canvi d’aportacions d’immobles dutes a terme per constituir o ampliar el capital de societats si entre l’aportació i la transmissió no ha transcorregut un període mínim de 3 anys.

Venda de participacions socials: Impostos directes

Si qui ven les participacions socials és una societat mercantil, haurà de sumar a la base imposable de l’Impost sobre Societats la diferència entre el preu d’adquisició i el de transmissió.

Si és una persona física qui ven les participacions socials, la tributació variarà segons el benefici que obtinguin:

  • Fins a 6.000 Euros el tipus de gravamen és del 19%.
  • De 6.000 fins a 50.000 Euros és del 21%
  • A partir de 50.000 Euros és del 23%

També per a evitar fraus, l’Article 37 de la Llei de l’IRPF limita la valoració de la transmissió. El seu valor no podrà ser inferior a:

  • El valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos resultant del balanç corresponent a l’últim exercici tancat amb anterioritat a la data de meritació de l’impost.
  • El resultat de capitalitzar al 20% el promig dels últims tres exercicis.

Degut als continus canvis de la legislació, a la quantitat de factors que s’han de tenir en compte i a les alternatives que poden ser més rendibles, és recomanable consultar a un assessor fiscal com GM Tax. Analitzarem el teu cas de forma professional i personalitzada perquè prenguis la millor decisió.

    Ompliu el formulari per contactar-nos