Subvenció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) a Barcelona

A Espanya, la gestió de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) està compartida entre l’Administració de l’Estat i els ajuntaments, de manera que existeixen diferències depenent del municipi del que es tracti. En aquest article ens enfocarem en l’IBI que s’ha de pagar a Barcelona i en les particularitats de les subvencions que es poden sol•licitar.

Què és l’IBI?

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és un tribut d’exacció obligatòria pels ajuntaments que grava el valor de la titularitat i altres drets reals que recauen sobre els béns immobles que es tenen en un municipi. Encara que la llei estableixi uns paràmetres, cada ajuntament pot adaptar-los a les seves necessitats de recaptació. El càlcul de l’IBI es realitza mitjançant el valor cadastral.

Les dates de pagament de l’IBI a Barcelona dependran de la forma de pagament que s’esculli, si bé pot ser per domiciliació bancària o a partir de l’obtenció d’una carta de pagament:

  • Amb el rebut domiciliat es fracciona el pagament en quatre rebuts, que es carreguen el dia 3 dels mesos de febrer, maig, setembre i desembre (o el següent dia laborable, si aquest és cap de setmana o festiu). Si la domiciliació es tramita online o bé per via telefònica, es cobra l’import íntegre el 3 de maig.
  • Si el pagament no està domiciliat s’haurà d’esperar a rebre el document de pagament o descarregar-lo des de la pàgina web de l’ajuntament. El termini per al seu pagament serà de l’1 de febre a l’1 d’abril.

Subvencions relacionades amb l’IBI a Barcelona

L’ajuntament de Barcelona destina cada any ajudes als qui tenen més dificultats econòmiques per pagar l’IBI. Les diferents subvencions són a:

  • Persones amb pocs recursos econòmics, propietàries o inquilines de la vivenda habitual a les que el propietari els repercuteix l’impost en el rebut del lloguer (75% de la quota líquida).
  • Famílies monoparentals (amb fills menors de 21 anys o 26 si estudien) propietàries o inquilines de la vivenda habitual a les que el propietari els repercuteixi l’impost (fins al 90% de la quota líquida).
  • Famílies nombroses inquilines de l’immoble a les que el propietari els repercuteix l’impost (fins al 90% de la quota líquida).
  • Persones viudes amb pocs recursos econòmics de 65 anys o més, que siguin propietàries i titulars del rebut de l’IBI o inquilins als que se’ls repercuteixi l’impost al rebut del lloguer (50% de la quota líquida).
  • Establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat. Subvenció del 100% de la quota líquida de l’impost a persones físiques o jurídiques titulars de la llicència d’activitat i de la gestió dels espais beneficiaris de la subvenció, tan si són propietaris del local com si el propietari els repercuteix l’impost en el rebut.

Per a la concessió d’aquestes subvencions és necessari complir determinats requisits com estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i la resta d’Administracions, estar empadronat en el domicili pel qual se sol•licita la subvenció, o no tenir més d’un immoble en propietat.

En el supòsit de que et sigui concedida una subvenció de l’IBI, aquesta estarà exempta de tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Com sol•licitar l’ajuda de l’IBI a Barcelona?

Pots sol•licitat la subvenció de l’IBI mitjançant el portal de tràmits de la pàgina de l’ajuntament o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la teva zona. En qualsevol cas haurà d’emplenar la instància de sol•licitud i firmar-la, i el model de l’imprès de dades bancàries validat per l’entitat bancària on estigui obert el compte corrent.
En el supòsit en què es trobi en la situació d’inquilí de l’immoble objecte de sol•licitud de la subvenció, s’haurà d’aportar còpia del contracte de lloguer de la vivenda, i còpia de l’últim rebut de l’IBI.
Per qualsevol dubte sobre l’Impost sobre Béns Immobles a Barcelona i/o les seves subvencions, no dubtis en contactar amb GM Tax. T’assessorarem en tot el que necessitis de forma propera i professional.

    Ompliu el formulari per contactar-nos