Subministrament immediat d’Informació: Tots els detalls

El Subministrament immediat d’Informació (SII) és un canvi en el sistema de gestió actual de l’IVA que entrarà en vigor l’1 de juliol de 2017. Per tant, a partir l’1 de juliol hauran d’enviar-les factures emeses i rebudes amb la nova periodicitat establerta (ara 8 dies hàbils en territori nacional i en 2018 passen a ser 4). Amb el SII, es passarà a un nou sistema de gestió dels llibres de registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, substituint així el mètode actual, que porta 30 anys funcionant. El dia 15 de maig es va publicar l’ordre ministerial amb les instruccions definitives, que pots descarregar-te aquí:
Ordre de subministrament immediat d’Informació
D’aquesta manera, el llibre de registre de factures s’ha d’enviar de manera gairebé immediata, que suposa un esforç tècnic per part de les empreses afectades i dels assessors, ja que representa un volum de feina important.

D’altra banda, l’Agència Tributària justifica el canvi com una millora, ja que es podran realitzar esborranys de les declaracions de l’IVA o contrastar de manera immediata la informació declarada pels proveïdors, entre altres coses.

Qui està obligat a pagar l’Subministrament Immediat d’Informació?

El nou Subministrament immediat d’Informació és aplicable amb caràcter obligatori als següents subjectes passius:

 • Empreses que facturin més de 6.020.121,04 € a l’any.
 • Inscrits en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME). Els subjectes passius inscrits al REDEME que no desitgen aplicar el SII poden exercitar una renúncia durant el mes de juny de 2017.
 • Grups d’IVA

També es podrà aplicar a la resta de subjectes que es vulguin acollir.

Quins llibres de registre s’han d’enviar a l’AEAT?

S’han d’enviar, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres:

 • Llibre registre de factures expedides.
 • Llibre registre de factures rebudes.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.A més d’aquests registres, hauran de remetre informació sobre:
 • Dades de la factura (art. 6 i 7 del RD 1619/2012): NIF, identificacions, data d’expedició, tipus, quotes i bases.
 • Tipus d’operació: Identificada mitjançant claus i subclaus (factura simplificada, factura rectificativa, inversió del subjecte passiu, IVA de caixa i la resta de règims especials).
 • Altres dades: Quota deduïble, acords de facturació, nombre de referència cadastral en determinats arrendaments de local de negoci, etc.

Quan enviar els registres de facturació a l’AEAT?

Al Subministrament Immediat d’Informació, les factures expedides i les rebudes tenen un termini de quatre dies naturals des de l’expedició de la factura i des de la data en què es produeix el registre comptable de la factura, respectivament, per a ser enviats a l’AEAT. Determinades operacions intracomunitàries també tindran un termini de quatre dies naturals des de l’inici de l’expedició o transport o, si escau, des del moment de la recepció en què s’hagin inclòs.

En el cas que l’emissió de les factures sigui realitzada pel destinatari o per un tercer, el termini és de 8 dies hàbils.
És just en aquest apartat el que mes dubtes ha generat des de la publicació inicial d’aquest sistema.
Durant l’any 2017 el termini de 4 dies s’ha incrementat fins a 8 dies.
En relació amb els mesos de gener a juny, s’estableix l’obligació de manar també els esmentats llibres de registre corresponent a aquests mesos abans de 31 de desembre de 2017, excepte per a aquells que hagin estat obligats a enviar el model 340 (inclosos al REDEME)

Quina data he de tenir en compte per informar de les factures emeses?

Per regla general la data a tenir en compte serà la data d’emissió de la factura. Però caldrà estar també a la data de la meritació de l’operació, que no té per què coincidir amb la d’emissió de la factura. Així mateix, caldrà estar sempre a la data límit establerta en el reglament de facturació per a remetre les factures als destinataris que és el dia 15 del mes següent a la data de la meritació de l’operació.

Vegem uns exemples *:
Exemple 1: un empresari A presta un servei a un altre empresari el 2 d’agost de 2017, expedint la corresponent factura aquest mateix dia. El termini per a remetre el registre d’aquesta factura mitjançant el SII finalitza el 14 d’agost. És a dir, no compten ni els dissabtes ni els diumenges, ni els festius nacionals i si el termini cau en dissabte o diumenge, passa al dilluns següent.

Exemple 2: un empresari A presta un servei a un altre empresari el 2 d’agost de 2017, expedint la corresponent factura el 13 de setembre de 2017 (el termini d’expedició finalitza el 15 de setembre). El termini per a remetre el registre d’aquesta factura mitjançant el SII finalitza el 15 de setembre (opera la data límit). No obstant això, l’IVA meritat corresponent a aquesta operació s’ha de liquidar en la declaració d’agost de 2017.

Per tant, atès que els Sistemes de gestió, fins ara, normalment no tenen en compte la data de la meritació de l’operació sinó la data de la factura per calcular l’IVA meritat, el que proposem és deixar sempre facturades totes les operacions realitzades durant un mes a final del mateix mes . Així evitem haver de realitzar ajustos no inclosos en els programes de gestió per a realitzar la correcta liquidació de l’IVA.

Exemple 3: un empresari realitza un lliurament intracomunitaria a un client francès. L’inici del transport dels béns es produeix el 19 d’octubre i la factura s’expedeix el 15 de novembre (últim dia per a expedir la factura d’acord amb l’article 11.2 RD 1619/2012 i data en què es produeix la meritació de la operació). El termini per a remetre el registre d’aquesta factura mitjançant el SII finalitza el 27 de novembre. Fer aquí el mateix comentari que en el cas anterior.

¿Quina data he de tenir en compte per informar de les factures rebudes?

Per regla general la data a tenir en compte serà la data en què la factura rebuda s’introdueix en el sistema comptable, és a dir, la data en què es registra la factura comptablement, que no té per què coincidir amb la data d’emissió de la mateixa ni en la data de la seva recepció .. en aquest cas, opera el mateix límit del dia 15 però amb la variant de la possibilitat de deduir la factura rebuda en diferents períodes de liquidació, depenent de la data en que s’opti per informar, encara que igualment hagi d’indicar la data d’emissió de la factura rebuda.

Vegem uns exemples *:
Exemple 4: un empresari que rep una factura el 9 d’agost de 2017 decideix consignar i deduir la quota suportada en el model 303 del mes d’agost, procedint al seu registre comptable amb data d’entrada en el sistema el 13 de setembre. El termini per a remetre el registre d’aquesta factura mitjançant el SII finalitza el 15 de setembre (opera la data límit).

Exemple 5: un empresari que rep una factura el 9 d’agost de 2017 procedeix al seu registre comptable amb data d’entrada en el sistema el 13 d’octubre. El termini per a remetre el registre d’aquesta factura mitjançant el SII finalitza:
a) El 16 * d’octubre si dedueix la factura en el model 303 de setembre (opera la data límit). (*) Veure còmput de terminis.
b) el 25 d’octubre si dedueix la factura en el model 303 d’octubre.
D’acord amb els exemples anteriors, una factura podrà deduir-se una vegada s’hagi rebut i s’anoti en el llibre registre de Factures rebudes abans que finalitzi el termini de presentació del model 303 en què s’inclogui. No obstant això s’ha de tenir en compte la data límit per remetre els registres a través del SII del dia 15 del mes següent a aquell en què es procedeixi a la deducció.

Exemple 6: un empresari registra comptablement una factura rebuda, de la qual no té constància de la data de recepció. La data d’entrada en el sistema és el 13 d’octubre. El termini per a remetre el registre d’aquesta factura mitjançant el SII finalitza el 25 d’octubre. La factura es pot deduir a partir del període de liquidació corresponent al mes de octubre.
Es a dir, si es vol deduir una factura d’un mes a la liquidació d’IVA d’aquest mateix període, cal enviar la factura com a molt tard el dia 15 del mes següent. Per tant, si atenem a la data de registre de la factura, això significa que en la declaració d’un mes podrem deduir factures registrades durant els 15 primers dies del mes següent.

Així doncs, podem optar per registrar les factures a través del SII i enviar-les durant els 4 dies següents a la finalització d’un mes, per facilitar el quadri de les factures rebudes o bé atendre a la data de registre de la factura i, llavors, poder deduir-nos les factures registrades i enviades durant els quinze dies del mes següent a la liquidació d’IVA el mes anterior.
En resum: amb caràcter general, només es poden deduir les factures registrades i enviades durant el mes en curs o durant els primers quinze dies del mes següent.

Com s’envien les dades de les factures a l’AEAT?

Hi ha dues maneres de fer l’enviament:

 • Per via telemàtica, mitjançant Serveis Web basats en l’intercanvi de missatges XML, que permeten un subministrament d’informació gairebé a temps real.
 • Omplint un formulari web per a aquells subjectes passius que realitzen poques operacions o quan vulguin remetre els registres de factures de forma aïllada

Si necessites assessoria sobre el Subministrament Immediat d’Informació (SII), contacta amb GM Tax. Som experts en temes fiscals que involucren a l’Agència Tributària. Tractem cada situació de forma única i professional, adaptant-nos a cada cas.

* Els exemples han estat obtinguts del dossier de preguntes freqüents emès per l’Agència tributaria.

  Ompliu el formulari per contactar-nos