Retribució en espècie: Com optimitzar la tributació en l’IRPF?

Una retribució en espècie, a la carta o flexible és aquella que percep un empleat en béns, drets o serveis, en lloc de cobrar tot el salari mitjançant una compensació dinerària. Es tracta d’una motivació i incentiu que pot influir en el benestar del treballador i, com a conseqüència, el seu rendiment.

Existeixen diverses exempcions fiscals en algunes d’aquestes formes de retribució, provocant una disminució de la seva tributació en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Tots els supòsits i límits estan previstos en els articles 42 i 43 de la Llei de l’IRPF i en els articles 43 a 48bis del Reglament de l’IRPF.

Com tributen les rendes en espècie en la declaració de l’IRPF?

A l’hora de realitzar la reva declaració de l’IRPF hauràs d’incloure les rendes en espècie que no estan exemptes i, generalment, tributar-les com a rendiments del treball. Amb caràcter general, les rendes en espècie es valoraran per al seu valor normal de mercat, al qual se li sumarà l’ingrés a compte, llevat que el seu import hagués estat repercutit al treballador. A continuació t’expliquem alguns dels casos més recurrents.

Tributació de les vivendes com a rendes en espècie

La utilització per a fins particulars d’una vivenda propietat de l’empleador sense pagar cap contraprestació es valorarà amb el 10% del valor cadastral. Si aquest ha estat revisat en els últims 10 anys, seria del 5%. El resultat no podrà excedir del 10% de les contraprestacions del treball restants.

Tributació dels vehicles com a rendes en espècie

En el supòsit d’entrega de vehicle, es tributa pel cost d’adquisició per al pagador, inclosos els tributs que gravin l’operació. En el cas d’utilització per a fins particulars d’un vehicle titularitat del pagador, es tributa pel 20% del cost d’adquisició anual. Si el vehicle no és propietat del pagador, el percentatge s’aplicarà sobre el valor de mercat que correspondria al vehicle si fos nou. Si el vehicle és considerat energèticament eficient, la valoració pot reduir-se fins a un 30%.

Tributació dels préstecs com a rendes en espècie

Si l’empresa per la qual treballes et concedeix un préstec, es considerarà renda en espècie la diferència entre l’interès pagat i l’interès legal del diner en el moment en qüestió.

Altres retribucions en espècie exemptes

Els següents rendiments del treball en espècie que rep un treballador no tributen en l’IRPF, cadascun amb els seus límits i si s’acompleixen determinats requisits:

  • Accions de la pròpia empresa, sempre i quan no excedeixin els 12.000 euros anuals.
  • Imports destinats a l’actualització, capacitació o reciclatge del personal quan vinguin exigits per al desenvolupament de les seves activitats o característiques del lloc de treball.
  • Entrega de vals d’alimentació a preus rebaixats que es realitzin en cantines, menjadors de l’empresa o economats socials l’import dels quals no superi els 9 euros diaris.
  • Béns destinats a serveis socials i culturals, com els clubs socials, les sales de lectura, els serveis mèdics de l’empresa o les instal•lacions esportives, per exemple.
  • Assegurances d’accident laboral o responsabilitat civil del treballador.
  • Assegurances per a la cobertura de malalties, podent cobrir al cònjuge o descendents. Les primes no poden excedir de 500 euros anuals per persona assegurada o els 1.500 en cas de discapacitat.
  • Servei d’educació als fills dels treballadors dels centres educatius autoritzats.
  • Servei públic de transport entre el seu domicili i el centre de treball, amb quantitats que no poden superar els 1.500 euros anuals i 136,36 euros mensuals. Si el transport és privat, el límit ascendeix a 0,19 euros per quilòmetre.

Existeixen altres supòsits i tipus de rendes en espècie que tributen en l’IRPF. T’animem a que consultis tots els teus dubtes amb GM Tax o, si ho prefereixes, que realitzen la declaració de renda per tu. Contacta’ns sense compromís.

    Ompliu el formulari per contactar-nos