Règim sancionador d’operacions vinculades

El règim sancionador d’operacions vinculades fa referència a la manca de documentació de les operacions vinculades. És un règim molt estricte i desproporcionat i està regulat a l’article 18 de la Llei de l’impost sobre societats, Llei 27/2014, de 27 de novembre.

Les sancions aplicades per aquesta matèria estan motivades per manca d’aportació de la documentació d’operacions vinculades, aportació de manera incompleta o amb dades falses o inexactes de la documentació. Ens podem trobar amb els possibles escenaris següents:

  • Documentació inexistent o incorrecta sense correcció de l’Administració: s’aporten documents -requerits per l’Administració- de manera incompleta o amb dades falses. Les sancions són:

a) Multa pecuniària fixa de 1.000€ per dada o 10.000€ per conjunt de dades omeses, o falses, referides a cadascuna de les obligacions de documentació establertes per al grup o per a cada persona o entitat en la seva condició de contribuent.

b) Aquesta sanció té un límit màxim que equival a la menor de les dues quantitats:

> 10% de l’import de les operacions subjectes a l’impost sobre societats.

> 1% de l’import net de la xifra de negocis.

  • Documentació inexistent o incorrecta amb correcció de l’Administració: En cas que l’Administració Tributària consideri que el valor de mercat de l’operació realitzada que derivi de la documentació que l’obligat tributari ha preparat no sigui el declarat a l’impost sobre societats, el Impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents. La sanció constitueix infracció tributària greu i serà:

> Multa proporcional del 15% sobre l’import de les quantitats que resultin de les correccions que corresponguin a cada operació.

  • Documentació correcta amb correcció de l’Administració del valor de mercat: En cas que la documentació relativa a les operacions vinculades a disposició de l’Administració sigui correcta, però no així el valor de mercat, no constitueix infracció dels articles 191, 192 , 193 i 195 LGT per la part de les bases corregides per l’Administració

Finalment, cal indicar que a aquestes sancions els són aplicables les reduccions per conformitat i per pagament sense impugnació.

En base a allò que s’ha exposat anteriorment i d’acord amb el règim sancionador que preveu la normativa d’operacions vinculades recomanem preparar la Documentació d’aquelles entitats que superin l’import de 250.000€ per les operacions realitzades amb les entitats vinculades i tenir a disposició aquesta documentació els darrers 4 exercicis als efectes de qualsevol comprovació que pugui fer l’Agència Tributària.

Per a qualsevol dubte sobre aquest o altres assumptes, contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

    Ompliu el formulari per contactar-nos