Règim especial del criteri de caixa en l’IVA

El règim especial del criteri de caixa en l’IVA va ser una mesura molt perseguida pels autònoms i les pimes fins que va ser aprovada en el marc de la Llei d’Emprenedors, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2014. Aquesta demanda buscava que l’IVA de les factures no hagués de ser ingressat a Hisenda abans del seu cobrament.

A continuació t’expliquem tot el que has de saber sobre el règim especial del criteri de caixa de l’IVA, des de la seva definició fins a com beneficiar-se d’ell.

Contingut del règim especial del criteri de caixa

Aquest règim consisteix en aplaçar el pagament de l’IVA de les factures a Hisenda. És a dir, permet ingressar aquest IVA en el moment en el que s’ha cobrat la factura i no en el moment de la seva emissió, estant limitat aquest meritament al 31 de desembre de l’any immediatament posterior al de la realització de la operació, en el supòsit de que no s’hagi produït encara el cobrament.

Es tracta d’una reforma que suposa un alleujament per a molts petits professionals i empreses amb problemes de liquiditat. Tot i així, s’ha de tenir en compte que no només afecta als ingressos, de manera que aquelles despeses que encara no s’hagin pagat als proveïdors no es podran deduir fins que aquest pagament sigui efectiu.

S’ha de tenir en compte a més, que l’aplicació del règim suposa el compliment d’un seguit d’obligacions formals que consisteixen, entre altres, en fer menció de “règim especial del criteri de caixa” en el llibre registre de factures emeses i rebudes, a més d’haver d’incloure les dates de pagament o de cobrament de totes les operacions.

Requisits per acollir-se al règim especial del criteri de caixa

Per acollir-se a aquest règim especial de l’IVA, el volum anual de la facturació de l’autònom o la PIME no pot superar els 2 milions d’euros. A més, el cobraments anuals en efectiu a un mateix client no poden superar els 100.000 euros.

Quines operacions no es poden incloure en aquest règim?

A més dels requisits anteriors, Hisenda indica que les següents operacions no es poden incloure al règim especial del criteri de caixa de l’IVA:

  • Operacions intracomunitàries de béns.
  •  Operacions que pertanyin a un règim especial de l’IVA, com el règim especial agrícola, recàrrec d’equivalència, sistema de mòduls, etc.
  • Importacions, i operacions assimilades a les importacions.
  • Autoconsums de béns i serveis.
  • Supòsits d’inversió del subjecte passiu.

Destinataris de les operacions afectades per aquest règim

Als subjectes passius no acollits al règim especial del criteri de caixa, però que siguin destinataris d’operacions incloses en aquest, també se’ls modifica del dret a la deducció de les quotes suportades en aquestes factures. Aquest dret neix en el moment del pagament, o el 31 de desembre de l’any immediatament posterior.

 

IMPORTANT!

 

Per tant, qui apliqui aquest règim especial ha d’indicar-ho a les seves factures emeses per a que el receptor d’aquestes ho dedueixi en el moment adequat.

Preguntes freqüents sobre el règim especial del criteri de caixa

A continuació resoldrem algunes de les preguntes que us puguin sorgir respecte el règim especial:

En què es diferencia el criteri del caixa del criteri de meritació?

En el règim general (criteri de meritació) de l’IVA, la meritació de l’impost es produeix en el moment de l’entrega del bé o la prestació del servei, sense importar el moment en què es produeix el pagament (excepte casos com el de les bestretes), mentre que al règim especial del criteri de caixa, la meritació es produeix al moment del cobrament, i el dret de deducció en el moment del pagament, sempre tenint en compte la data límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior.

Com es calcula el volum de operacions a efectes de determinar la possibilitat d’aplicació del règim especial?

Per aquest còmput es prendrà l’import total de les entregues de béns i prestacions de serveis efectuades pel subjecte passiu durant l’any natural anterior, excloent l’IVA i, si és el cas, el recàrrec d’equivalència i la compensació a tant alçat. També es tindran en compte les operacions exemptes.

Quan es repercuteix l’impost?

Encara que la meritació de l’impost s’entengui produïda en el moment del pagament de la factura (amb el límit del 31 de desembre de l’any immediatament posterior), la seva repercussió s’haurà d’efectuar en el moment d’expedir i entregar la factura.

Si necessites assessoria per ajornar el pagament de l’IVA de les teves factures mitjançant el règim especial del criteri de caixa contacta amb GM Tax sense cap tipus de compromís. Estudiarem el teu cas i les teves operacions de manera propera, professional i confidencial.

    Ompliu el formulari per contactar-nos