REDEME: Inscriure’s, donar-se de baixa i més informació

El Règim Especial de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME) és un tipus de règim excepcional que consisteix a retornar mensualment l’Impost sobre el Valor Afegit, en lloc de fer-ho anualment, com en el règim general.
Es va inventar per intentar afavorir a les empreses exportadores, ja que només podien demanar la devolució de l’IVA suportat al gener, amb la declaració del quart trimestre, de manera que tenien un crèdit amb Hisenda durant més d’un any que provocava tensions financeres importants.

Quines empreses s’inclouen en el REDEME?

D’una banda, estan obligades a totes les empreses incloses en el règim de devolució mensual, sigui quin sigui el seu import total de facturació.
D’altra banda, poden sol·licitar la seva inclusió totes les empreses que compleixin aquests requisits:

  • No estar incloses en el règim simplificat d’IVA (mòduls).
  • No haver estat excloses d’aquest registre en els últims tres anys.
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

Sol·licitar inscripció en el REDEME

Per acollir-se a aquest règim s’han de presentar els següents models d’Hisenda:

  • Model 036 per a la Declaració Censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors.
  • Model 039 per a la Comunicació de dades relatives al règim especial del grup d’entitats en l’IVA.

La sol·licitud s’ha de fer per via telemàtica durant el mes de novembre de l’any anterior al que hagi de aplicar-se. A partir de l’1 de gener, ja s’estarà inscrit en el REDEME.
Iniciat l’any, l’empresa liquidarà el Model 303 cada mes i s’ingressarà o se sol·licitarà la devolució del resultat obtingut. A més, amb caràcter informatiu, es presentarà el Model 340 per a indicar el contingut dels llibres de registre d’IVA, plasmant tant les compres com les vendes d’aquest mes liquidat.

Donar-se de baixa del REDEME

Aquest any, les empreses que vulguin donar-se de baixa podran fer-ho al juny i, d’aquesta manera, evitar seguir formant part del SII.
Fins ara, només es podia donar de baixa del Règim Especial de Devolució Mensual de l’IVA en el termini que obria l’Agència Tributària al novembre. La resta de l’any només quedava esperar a aquesta data.
Cal recordar que el seu període mínim de permanència és d’un any. Es pot renovar tàcitament si l’empresa continua presentant les declaracions mensualment durant l’exercici següent, sense necessitat de tornar a presentar un Model 036.

Conclusió final sobre el REDEME

Inscriure’s al REDEME és una opció molt interessant per a aquelles empreses que tenen unes quotes suportades majors a les repercutides, com sol passar amb les que operen a l’estranger, ja que emeten factures sense IVA però les seves despeses a Espanya sí que estan subjectes a l’Impost sobre el valor afegit.
S’ha d’analitzar si l’opció d’obtenir mensualment la devolució de l’IVA comportarà un augment de liquiditat, ja que si el resultat és a ingressar, pot ser que no interessi. A més, cal destacar que s’han de dedicar molts recursos administratius.
Si la teva empresa necessita assessoria sobre el REDEME, ja sigui per decidir si inscriure’s o donar-se de baixa o per emplenar algun dels models, consulta’ns. En GM Tax tractarem el cas particularment i posarem al teu abast la nostra experiència amb l’Agència Tributària per trobar les millors solucions.

    Ompliu el formulari per contactar-nos