Quines despeses són deduïbles fiscalment com autònom?

Si ets autònom i tributes en el règim d’estimació directa simplificada, segurament t’interessarà conèixer quines són les despeses que es consideren fiscalment deduïbles en les declaracions d’ IRPF , així com les quotes d’IVA que es poden deduir.

Despeses deduïbles a IRPF

La normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, estableix que són deduïbles les despeses exigides pel desenvolupament de l’activitat, sempre que siguin justificades i registrades als llibres comptables obligatoris.

Hi ha despeses que considerem deduïbles sense dubtar; com les quotes pagades a la Seguretat Social, el material d’oficina, les quotes d’assessoria o el lloguer del local afecte a l’activitat.

No obstant, s’han de tenir en compte algunes regles especials que detallem a continuació:

Manutenció: Les despeses de manutenció del contribuent es consideraran deduïbles a efectes d’IRPF sempre que es produeixin en un establiment de restauració i hostaleria i es pagui mitjançant qualsevol mitjà electrònic. És important aquest últim punt perquè si el pagament es fa en efectiu, no seria acceptat.

No obstant, hi ha uns límits màxims diaris de deducció:

€/dia NO PERNOCTA PERNOCTA
ESPANYA 26,67 53,34
ESTRANJER 48,08 91,34

Generalment, la despesa més comú és la del menú diari que fas al costat de la feina, a la qual operaria el límit de 26,67 euros com a màxim per considerar despesa deduïble.

Per altra banda, la despesa de transport públic serà deduïble sempre que sigui un desplaçament diferent casa-feina, i que estigui justificat amb factura.

Subministres vivenda: Fa referència a vivendes que estan parcialment afectes a l’activitat. Es podrà deduir la despesa de subministres (aigua, gas, electricitat, telefonia) en el percentatge que resulta d’aplicar el 30% a la proporció entre m2 afectes i el m2 totals.

Les despeses derivades de la titularitat de la vivenda (IBI, amortització, COP) són deduïbles en proporció als m2 afectes i al % de titularitat

Aportació a mutualitats de previsió social: Es pot tenir en compte com a despesa deduïble a IRPF sempre que es tracti d’un sistema alternatiu a la Seguretat Social.

Per exemple, el règim especial dels advocats o arquitectes, seran deduïbles en la part que tingui per objecte la cobertura de contingències ateses per la Seguretat Social, però no la part que destinen a la seva jubilació.

Primes assegurances de malalties: Són deduïbles les quotes pagades en concepte d’assegurança de malaltia del contribuent i del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que visquin amb ell, amb els següents límits:

  • 500 € per cadascuna de les persones esmenades anteriorment
  • 1.500 € en el cas de discapacitat

Prestacions al cònjuge o fills menors d’edat: És el cas de cònjuge i fills menors del contribuent que treballen amb ell. Es considerarà despesa deduïble la retribució sempre que existeixi contracte laboral, estigui afiliat a la Seguretat Social, hi hagi habitualitat i continuïtat i que la remuneració sigui de mercat.

Vehicles: Les despeses associades als vehicles són deduïbles sempre que es demostri l’afectació exclusiva a l’activitat professional.
En el cas dels vehicles que no compleixen aquest requisits, es podran deduir les despeses de locomoció, a raó de 0,19 €/km més les despeses de peatge i pàrking que es justifiquin.

Amortització: L’immobilitzat material s’amortitzarà de forma lineal en funció de la taula d’amortitzacions simplificada aprovada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Sobre la quantitat que resulti, es podran aplicar les normes del règim especial d’entitats de reduïda dimensió previstes a la Llei de l’Impost Sobre Societats. És a dir, sempre que sigui aplicable, es podrà multiplicar el % d’amortització linial de l’esmentada taula per 2.

Quotes deduïbles a l’impost sobre el Valor Afegit

Com a regla general, es poden deduir les quotes d’IVA suportades en l’exercici de l’activitat econòmica per entregues de béns, prestació de serveis, importacions… afectes directa i exclusivament a l’activitat empresarial i estiguin justificades amb factura.

Tanmateix, s’han de tenir en compte les següents precisions.

Vehicles: Les furgonetes, taxis o els vehicles d’agents comercials es consideren afectes totalment a l’activitat empresarial. Ara bé, els turismes es presumeixen afectes a l’activitat al 50%.

En la mateixa proporció de l’afectació es podran deduir les quotes d’ IVA de les reparacions, combustible, peatges o pàrking.

La mateixa regla es aplicable per la resta dels béns d’inversió que estan afectes parcialment a l’activitat, com per exemple un telèfon mòbil.

Viatges, hostaleria i restauració: En aquest sentit, la normativa de L’IVA estipula que les quotes seran deduïbles en la mesura en que la despesa ho sigui a IRPF.

Quines quotes són no deduïbles? A continuació detallem algunes de les despeses que no són deduïbles fiscalment, atenent a la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit:

  • Aliments i begudes.
  • Serveis d’espectacle.
  • Serveis destinats a atenció a clients, assalariats o terceres persones.
  • Serveis de desplaçament o viatges, hostaleria i restauració. EXCEPTE quan són deduïbles a IRPF.
  • Roba (excepte quan es tracti d’uniformes).
  • Les quotes suportades pels subministres de la vivenda, encara que una part estigui afecta a l’activitat i si que es consideri despesa deduïble a IRPF.

Com heu pogut comprovar que les normatives d’ambdós tributs no van de la mà, i de vegades resulta complicat determinar correctament l’aplicació de les deduccions. A GM Tax estem a la teva disposició per ajudar-te en el compliment de les teves obligacions fiscals.

    Ompliu el formulari per contactar-nos