Prestacions per maternitat: Com reclamar la devolució al 2019

Quan una dona treballadora dóna a llum té dret a percebre una prestació per maternitat abonada per la Seguretat Social. Aquesta prestació està exempta de tributar a Hisenda, però fins fa poc temps encara hi havia dubtes en l’interpretació d’aquest apartat de la Llei de l’IRPF.

A continuació t’expliquem com es va desenvolupar i acabar aquesta polèmica. Però sobre tot, t’informem sobre com reclamar la devolució de l’IRPF a Hisenda si vas tributar per la percepció de la prestació per maternitat en el seu moment i, per tant, vas pagar de més.

Sentència del Tribunal Suprem: Exempció per prestació de maternitat

La polèmica sobre si la prestació per maternitat estava exempta de tributar en la declaració de renda ha durat uns quants anys.
La sentència del 26 d’octubre de 2016 del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia va fallar a favor de la tributació d’aquesta prestació com a rendiment del treball, contradient així, per exemple, la Sentència de 6 de juliol de 2016 del Tribunal de Justícia de Madrid.

El Tribunal Econòmic-Administratiu Central, en la seva resolució de 2 de març de 2017, va donar la raó al Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, explicant que “la prestació per maternitat satisfeta per la Seguretat Social té la funció de substituir a la retribució normal, no exempta en l’IRPF, que obtindria la contribuent per al seu treball habitual i que ha deixat de percebre al gaudir del corresponent permís”.

En desacord amb aquesta interpretació, la Sentència del Tribunal de Justícia de Madrid de 29 de juny de 2017 va tornar a insistir en que la postura del TEAC no estava justificada i reafirmava la seva posició respecte a l’exempció.

Per a acabar amb aquesta disparitat d’interpretacions, el Tribunal Suprem va sentenciar el 3 d’octubre de 2018 que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF”.

Requisits per reclamar la devolució de l’IRPF per prestació de maternitat

Terminis per sol•licitar la devolució dels impostos pagats per la prestació per maternitat

La devolució de l’IRPF per qualsevol motiu té un termini de 4 anys abans de la seva prescripció. Aquests 4 anys compten des del dia següent a la finalització del termini de presentació de la declaració de la renda de l’any que es vol rectificar. Si es va presentar fora de termini, es conta des del dia següent a la seva presentació fora de termini.

Per tant, fins a finals de juny de 2019 es podran reclamar les quantitats pagades per aquest concepte en les declaracions de l’IRPF de fins a l’exercici 2014, que va acabar el 30 de juny de 2015 en el tràmit que ha habilitat l’AEAT.

Per a les percepcions rebudes al 2019, s’haurà d’esperar a presentar la declaració de l’IRPF (els pròxims mesos d’abril, maig i juny de 2019) per a poder regularitzar la situació i que es procedeixi a la devolució de les retencions practicades indegudament.

Qui pot reclamar la devolució de l’IRPF per prestació de maternitat?

Aquelles persones que van tributar per la prestació per maternitat en la seva declaració i els va suposar un major pagament a Hisenda o els van retornar menys import del que haurien.

No només les mares poden reclamar aquesta devolució, ja que els pares que van compartir la baixa per maternitat també entren dins d’aquest supòsit.

En el cas de la prestació per paternitat no hi ha una sentència ferma. Tot i així, el Tribunal Suprem ha equiparat ambdues situacions, així que si fos necessari, arribant als tribunals t’haurien de donar la raó.

Com reclamar la devolució a Hisenda?

Pots reclamar la rectificació de la declaració de la renda a través de la seu electrònica d’Hisenda (https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/procedimientoini/GZ28.shtml) o en una de les Administracions de l’Agència Tributària.

S’ha de tenir en compte que és possible que la prestació per maternitat la cobressis en dos exercicis fiscals, així que hauràs de demanar la rectificació en les dues declaracions.

Si vols evitar complicacions i que aquests tràmits siguin el més ràpids i senzills possibles, contacta amb nosaltres. També ens ocupem de les devolucions de prestació per paternitat, i ens assegurem que aquella declaració que vulguis rectificar estigui ben feta, ja que Hisenda la revisarà i si es troba algun error pot ser perjudicial. Evita mals de cap!

    Ompliu el formulari per contactar-nos