Nova modificació dels terminis per a formular i aprovar els comptes anuals de les societats mercantils

El Reial Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19, publicat en el BOE el 27 de maig, i que va entrar en vigor el 28 de maig, torna a modificar els terminis per a formular i aprovar els comptes anuals, modificant, en conseqüència, els articles 40 i 41 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Segons l’exposició de motius d’aquesta norma, aquesta nova modificació es produeix amb la finalitat d’anar avançant en la reactivació de l’activitat econòmica, social, administrativa i judicial, i dotar de seguretat jurídica al sistema, substituint un termini dinàmic i no uniforme (ja que l’inici del termini, segons la norma anterior, variaria segons el grau de desescalada en què es trobi la Comunitat Autònoma, en el territori de la qual tingui el seu domicili la societat), per una data certa, l’1 de juny, reactivant-se el tràfic jurídic social.

En conseqüència:

1) El termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a comptar a partir de l’1 de juny i no des de la finalització de l’estat d’alarma, finalitzant, conseqüentment, l’1 de setembre de 2020.

Així mateix, també serà vàlida la formulació de comptes realitzada per l’òrgan de govern o d’administració d’una societat durant l’estat d’alarma.

2) Conseqüentment, s’entén, encara que no ho disposi aquesta norma, que el termini per a presentar els llibres comptables de la societat, llibre d’actes i de registre de socis finalitza l’1 d’octubre de 2020.

3) D’altra banda, la junta general ordinària es reunirà necessàriament dins dels dos mesos següents a comptar des de la finalització del termini per a formular els comptes anuals, per a aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior. És a dir, l’1 de novembre de 2020 com a màxim.

4) Per últim, el termini per dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil continua sent d’1 mes des de la seva aprovació que en conseqüència amb l’anterior serà, com a màxim, l’1 de desembre de 2020.

Per a més informació o qualsevol aclariment, contacta’ns.

    Ompliu el formulari per contactar-nos