Liquidació d’una societat: Aspectes fiscals a tenir en compte

La dissolució i liquidació d’una societat no és neutra fiscalment, és a dir, pot tenir importants conseqüències per als socis de la companyia.

A continuació es detallen els principals aspectes fiscals a tenir en compte en el moment de la liquidació de la societat:

Aspectes fiscals al liquidar una societat

  • Si el valor real dels actius a adjudicar als socis és superior al seu valor comptable, s’ha de declarar aquest major valor com a valor de transmissió de l’actiu i determinar el benefici corresponent que formarà part del resultat de l’exercici que es tanca.
  • Hi haurà en tot cas de realitzar la previsió del pagament de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici que es tanca ja que això minorar la quota de liquidació a assignar als socis, així com proveir les despeses derivades de la liquidació de la societat ja que minoraran la seva resultat comptable final i, per tant, l’impost sobre societats a pagar.
  • Haurà de pagar l’impost sobre societats corresponent a l’exercici social que es tanca amb la liquidació de la companyia dins el termini legalment establert (25 dies després dels 6 mesos des de la data de tancament de l’exercici, que en aquest cas seria la data d’aprovació del balanç de liquidació).
  • Igualment, caldrà presentar una declaració de l’impost en el mateix termini que l’indicat però comptant des de la inscripció de la liquidació en el Registre Mercantil.
  • Quan hi hagi quota de liquidació per repartir entre els socis, haurà de satisfer un 1% de la quota rebuda per cada soci en concepte d’impost sobre operacions societàries davant l’organisme de la Hisenda autonòmica que correspongui.

Finalment, cal indicar que en l’actualitat l’AEAT ha establert un procés aquest any de revisió de companyies inactives que estan sent donades de baixa del cens, del Registre Mercantil si no s’acredita l’actualització de les seves obligacions tributàries.

Si tens dubtes sobre les conseqüències fiscals de la dissolució de la seva companyia contacta amb nosaltres sense compromís i t’informarem.

    Ompliu el formulari per contactar-nos