Límits a l’obligació de declarar

En l’IRPF existeixen uns mínims exempts de l’obligació de presentar declaració, importants a tenir en compte a l’hora de confeccionar la nostra declaració ja que, si el resultat és a ingressar però no estem obligats a presentar declaració, podem estalviar uns diners sense incórrer en una infracció.

Els límits establerts per a l’exercici 2015 són els següents:

Renda obtinguda Límits Altres condicions
– Rendiments del treball 22.000
 • Un pagador (2n y restants ≤ 1.500 euros anuals)
 • Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària
– Rendiments del treball 12.000
 • Més d’un pagador (2n y restants >1.500 euros anuals).
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments
 • Pagador dels Rendiments no obligat a retenir.
 • Rendiments subjectes a tipus fix de retenció.
– Rendiments de capital mobiliari guanys patrimonials 1.600
 • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte
  guanys patrimonials procedents de transmissions o
  reemborsaments d’accions o participacions d’IIC
  en què la base de retenció no sigui procedent determinar-la
  per la quantia a integrar en la base imposable
– Rendes immobiliàries imputades.
– Rendiments de Lletres del Tresor.
– Subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat.
1.000

 

  Ompliu el formulari per contactar-nos