Impost sobre Societats a Espanya: Informació clau

Si vols saber com funciona l’Impost sobre Societats a Espanya i quines característiques té al 2017, aquest és el teu article. T’explicarem qui ha de presentar i com per guiar-te en aquest tràmit i evitar-te mals de cap.

Què és l’Impost sobre Societats?

Es tracta d’un impost personal i directe que grava l’obtenció de renda per part de societats i entitats jurídiques que resideixen en territori espanyol. Els punts de determinació de la base imposable i la quantia a pagar s’estructuren mitjançant la comptabilitat i la determinació del resultat comptable de la societat.

Tipus impositius de l’Impost sobre Societats a Espanya

En 2017, els tipus impositius per a aquest tribut són els següents:

 • Tipus general: 25%
 • Tipus reduït per a emprenedors: 15%
 • Tipus reduït per a cooperatives fiscalment protegides: 20%
 • Tipus reduït per a entitats parcialment exemptes: 25%
 • Tipus reduït per a associacions (d’utilitat pública) i fundacions: 10%
 • Tipus reduït per a societats d’inversió: 1%
 • Tipus reduït entitats ZEC: 4%
 • Tipus reduït per altres entitats: 25%
 • Tipus entitats de crèdit: 30%

Com presentar l’Impost sobre Societats a Espanya?

Els models que has de presentar a Espanya són:

 • Model 200: Declaració anual de l’Impost de Societats. S’ha de presentar cada mes de juliol en cas que l’exercici econòmic de les empreses coincideixi amb l’any natural. Es presenta sempre durant els 25 dies següents als 6 mesos des de la data de tancament.
 • Model 202: Pagaments fraccionats de l’Impost de Societats. S’ha de presentar quan es té un resultat positiu en el Model 200 (o en qualsevol cas si s’és gran empresa). Es presenta a l’octubre, desembre i abril.
 • Model 220: Formulari de l’impost aplicable als grups de societats.
  Tots aquests models s’han de presentar a través d’Internet.

Com es calcula la base imposable i la quota de l’Impost de Societats

Com comentàvem abans, es calcula mitjançant el resultat comptable de la societat, és a dir, la diferència entre els ingressos i les despeses obtinguts en l’exercici.
No obstant això, a aquest resultat comptable pot ser necessari aplicar unes correccions o ajustos a causa de les diferències de criteris del càlcul del resultat comptable i els del càlcul de la base imposable de l’Impost de Societats. Aquestes diferències poden ser de qualificació, de valoració o d’imputació, negatives o positives i temporals o permanents.
La tramitació de l’Impost sobre Societats a Espanya resulta complicada, especialment perquè obliga a conèixer les diferències entre les normes comptables i les fiscals i es basa en portar una comptabilitat mercantil ben aplicada. Si necessites assessoria, t’animem a que contactis amb GM Tax. Estudiarem el teu cas de forma particular i trobarem les millors solucions junts.

  Ompliu el formulari per contactar-nos