Factura recapitulativa: Què és, com fer-la i perquè

Entre molts tipus de factures que existeixen, la recapitulativa és una de les més útils per a autònoms i empresaris que operen amb els mateixos clients o proveïdors regularment. En aquest article t’explicarem en què consisteix, com es fa, per a què serveix i moltes altres qüestions.

Què és una factura recapitulativa?

És aquella que agrupa diverses factures d’operacions de compravenda o pagament de serveis amb un mateix client o proveïdor en una mateixa factura. Aquestes operacions s’han d’haver fet durant el mateix mes natural, ja que no és possible presentar una factura recapitulativa que inclogui més d’un mes.

No s’ha de confondre amb una factura recurrent, ja que en aquest cas no té perquè reunir només factures d’un mateix mes.

Perquè serveix una factura recapitulativa?

Les factures recapitulatives són molt útils quan es manté una facturació constant amb un mateix destinatari, ja que redueix molt l’esforç administratiu a l’hora de registrar i declarar factures, resumint-les en una sola al mes.

Aquest estalvi de temps i treball és especialment apreciat en empreses amb un gran volum de tràfic comercial.

Un altre benefici de les factures recapitulatives és que disminueix la possibilitat d’errors, que són més freqüents al manejar moltes factures per separat.

Com es fa una factura recapitulativa?

Una factura recapitulativa té la mateixa aplicació que una factura ordinària a efectes fiscals i legals, així que les dades que han d’aparèixer de forma obligatòria són:

  • Número de factures i sèrie.
  • Data d’expedició.
  • Identificació de l’emissor i del receptor amb noms i cognoms, domicili fiscal i raó o denominació social completa.
  • Número d’Identificació Fiscal de l’emissor i del receptor de la factura.
  • Descripció de les operacions, amb el concepte ben especificat.
  • L’IVA i el tipus impositiu del recàrrec d’equivalència, si és el cas.
  • La quota tributaria a repercutir.
  • L’import a pagar.

Cal remarcar que per cada concepte hem d’aplicar el seu corresponent IVA o IRPF, depenent del tipus impositiu que li correspongui.

Així doncs, s’apliquen de la mateixa manera que en les factures ordinàries, sense cap consideració especial.

Perquè la factura recapitulativa sigui legal, s’han d’anul•lar totes les factures incloses en la factura recapitulativa i annexar-les. A més, hauràs de guardar-les durant els següents 4 anys, ja que l’Agència Tributària pot demanar-les.

Si necessites una assessoria per realitzar les teves factures, contacta amb GM Tax, una consultoria especialitzada en temes fiscals que tractarà el teu cas amb total professionalitat i proximitat.

    Ompliu el formulari per contactar-nos