Efectes fiscals del trasllat de domicili social fora de Catalunya

Davant la situació política actual i la confusió respecte els efectes que pot generar el trasllat de domicili de companyies catalanes fora de Catalunya, hem considerat interessant exposar quins són els efectes fiscals d’aquests canvis en els diferents possibles escenaris.

Què passa si es canvia el domicili social?

Un simple trasllat de domicili social fora de Catalunya no tindria cap conseqüència fiscal sense anar acompanyada d’un efectiu trasllat de direcció i control del conjunt de les seves activitats, per tant, perquè el canvi de domicili social tingui efectes s’ha d’acompanyar també d’un canvi efectiu de la direcció i la gestió de la companyia.

Això és degut a que:

Es consideren contribuents de l’Impost sobre Societats amb caràcter general les persones jurídiques i determinades entitats que, encara que no tinguin personalitat jurídica, tinguin la consideració de residents en territori espanyol. La residencia concorre amb el compliment de qualsevol dels següents requisits:

  • Que la seva constitució s’hagi realitzat conforme les lleis espanyoles
  • Que el seu domicili social es trobi en territori espanyol
  • Que tinguin la seu de direcció efectiva en aquest territori

En cas de que Catalunya aconsegueixi la independència, les activitats que es duguin a terme des de Catalunya tributaran igualment a Catalunya

Si una companyia trasllada el domicili i la seva seu de direcció efectiva a territori no català però deixa la seva activitat, per exemple, centres de producció, centres de treball, oficines, etc. a Catalunya, haurà de tributar a Catalunya per al benefici que obtingui en aquest centres productius, encara que hagi traslladat el seu domicili a un altre territori.

Això és degut a que:

La vigent legislació espanyola (que de moment, i fins que no canviï la llei serà també aplicable a Catalunya), preveu la tributació de les rendes que aquestes mateixes entitats i persones jurídiques, en el supòsit que no tinguin la consideració de residents, obtinguin en aquest territori mitjançant el que la normativa entén com a Establiments Permanents. El que es pretén amb això és que no es deixin de tributar les rendes que derivin d’activitats econòmiques realitzades en el territori d’aplicació de l’impost pel fet de que no existeixi en aquest una persona jurídica independent respecte una entitat resident en un altre país. En altres paraules, el que es busca és que no es deixi de tributar pel fet de tenir una instal·lació o lloc de treball (ja sigui mitjançant una fàbrica, despatx, magatzem, etc.) que formi part d’una societat que sigui contribuent en un altre país.

Així doncs, tot i haver aconseguit la consideració de resident fiscal en territori espanyol i passa a ser contribuent allà, no s’ha d’oblidar que tota activitat econòmica realitzada en territori català tributaria en aquest per l’IRNR a través de la figura de l’Establiment Permanent.

En cas que no es produeixi canvi en l’estructura territorial, la recaptació de la Generalitat canviarà

En el supòsit en que es mantingui la configuració actual de l’estat espanyol, un trasllat del domicili social fora de Catalunya no produeix cap efecte fiscal, però acompanyat del canvi de direcció efectiva sí. En aquest cas, això es veuria reflectit en la recaptació a percebre per la Generalitat de Catalunya per als impostos que estan parcialment cedits a les comunitats autònomes, que corresponen a un 50% en el cas de l’IRPF (en el supòsit de les retencions) i a la recaptació líquida de l’IVA. L’Impost sobre Societats no està directament inclòs en el model de finançament autonòmic pel que no produiria cap efecte directe a les arques de la Generalitat.

    Ompliu el formulari per contactar-nos