Com obtenir el Certificat de Retencions de l’IRPF per la Renda

Has sentit a parlar sobre la obligatorietat de presentar el certificat de retencions de l’IRPF? En aquest article t’explicarem que és aquest document, qui l’ha d’entregar i sobretot, com obtenir-lo. Tan si prestes serveis com si els contractes, aquest article et pot ser útil.

Què és el certificat de Retencions de l’IRPF?

El certificat de Retencions de l’IRPF és un document que acredita l’import que ja hem avançat a Hisenda a través de les retencions que s’han pagat amb factures a clients o a través de les nòmines dels treballadors. Dit d’una altra manera, es tracta del justificant que assegura que l’empresa o el treballador autònom han complert amb les seves obligacions i han ingressat l’impost corresponent per als seus serveis.

En cas que algun client degui algun pagament, aquest no figurarà al certificat de Retencions, ja que tan sols consten els imports pagats.

La informació del certificat haurà de coincidir amb aquella que te l’Agència Tributària i que es pot obtenir mitjançant l’esborrany de la declaració de la Renda. Això facilitarà que no hi hagi errors, fet que provocaria una possible inspecció d’Hisenda.

Qui ha d’entregar el certificat de Retencions?

Segons l’article 108.3 del reglament de l’IRPF, les empreses, autoritats públiques o professionals als que t’hagin prestat serveis i hagin fet ingressos en nom teu, han de facilitar-te el certificat de Retencions de l’IRPF perquè puguis incorporar-ne la informació a la declaració de la renda.

Conforme l’article 206 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, si no s’entrega el certificat de Retencions al contribuent, s’estarà cometent una infracció tributària lleu que te una sanció de 150 euros.

Quina informació inclou el certificat de Retencions de l’IRPF?

El contingut del certificat de Retencions ha de ser el següent:

  • Import íntegre dels rendiments del treball.
  • Retencions efectuades sobre aquestes prestacions.
  • Import de la retenció judicial per aliments.
  • Import de les reduccions per rendes irregulars.
  • Import de les despeses fiscalment deduïbles.
  • Endarreriments corresponents a exercicis anteriors, amb indicació de l’exercici de meritació, retencions, import de despeses i import íntegre.
  • Imports retornats per beneficiaris de la Seguretat Social, indicant l’exercici de la percepció, l’import indegudament percebut i l’import reintegrat.
  • Rendes exemptes de l’IRPF amb indicació de la prestació i l’import abonat.

Com sol•licitar el certificat de retencions: A l’empresa o a Hisenda?

A l’hora de fer la declaració de la renda necessitaràs recopilar els certificats de tots els clients amb els que has treballat. Pots demanar-los a ells mateixos o bé a l’Agència Tributària.

Tal i com t’hem explicat abans, les empreses estan obligades a entregar el certificat de retencions. No obstant, poden existir imprevistos com que l’empresa deixi d’existir, no doni senyals o no tingueu bones relacions. En aquests casos, el pots aconseguir mitjançant el teu certificat a través de la web d’hisenda. Hauràs d’accedir amb un certificat electrònic, un DNI electrònic o a través de la Cl@ve PIN i seguir les següents instruccions.

Si no tens temps per ocupar-te dels certificats de Retenció de l’IRPF o necessites ajuda per entregar-los juntament amb la teva declaració de la renda, et recomanem que contactis amb GM Tax. Ens ocuparem de cada cas amb rapidesa, professionalitat i proximitat.

    Ompliu el formulari per contactar-nos