Certificat digital: Qui està obligat a comunicar-se electrònicament?

Actualment, el Certificat Digital resulta essencial per comunicar-se amb l’Administració Pública espanyola des del moment en què es constitueix una societat. Fa uns anys, les entitats rebien una notificació d’Hisenda que indicava el moment en què els afectava el sistema NEO (Notificacions Electròniques Obligatòries). Avui en dia però, ja no existeix aquesta notificació ja que les companyies han de saber que estan obligades a comunicar-se amb l’Administració de forma telemàtica.

Per acabar de sortir de dubtes t’explicarem exactament qui ha d’obtenir un Certificat Digital per comunicar-se amb l’Administració i rebre notificacions per part d’aquesta i a quines sancions t’exposes si no procedeixes d’aquesta manera; ves en compte perquè al 2016 va entrar en vigor una nova llei. En aquest article podràs saber com obtenir el Certificat Digital.

Qui està obligat a tenir un certificat digital?

Segons la normativa del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se electrònicament les següents persones i entitats:

  • Les persones jurídiques.
  • Qui exerceixi una activitat professional amb col•legiació obligatòria, per als tràmits que es realitzin amb l’Administració Pública.
  • Aquells que representin a algú obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
  • Els treballadors de les Administracions Públiques, per als tràmits que realitzin en condició d’empleat públic.

A més, des de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les empreses i entitats sense personalitat jurídica també estan obligades a tenir Certificat Digital per comunicar-se amb l’Adminitració. Entre aquestes entitats s’inclouen les comunitats de béns, les herències jacents i les comunitats de propietaris.

Persones físiques: com han de comunicar-se amb l’Administració?

Conforme a l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones físiques poden escollir la forma de comunicar-se amb les Administracions Públiques, tan si és a través de mitjans electrònics com si no.

Tot i així, l’Administració té potestat per establir l’obligació de relacionar-se amb aquesta electrònicament per determinats procediments.

Certificat digital per duanes

Un altre àmbit en el que és obligatori el Certificat Digital és en el de duanes. Tots els operadors econòmics han de presentar els documents i sol•licituds previstos en la legislació duanera a través del registre electrònic. Les úniques excepcions les estableix el Codi Duaner de la Unió i els Reglaments que el desenvolupen.

Sancions per no disposar de certificat electrònic

Tal i com recull l’article 199 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el fet de no complir amb aquesta obligació es considera una infracció tributària que comporta una sanció de 250 Euros.

Si vols obtenir el teu Certificat Digital contacta amb GM Tax sense cap compromís. A més, també ens podem ocupar de dur a terme les teves gestions amb Hisenda perquè no hagis de preocupar-te per a res.

    Ompliu el formulari per contactar-nos