Adquisicions intracomunitàries: Quan pagar IVA?

Tal com diu l’article 15 de la Llei de l’IVA, les adquisicions intracomunitàries consisteixen en l’obtenció de béns corporals mobles expedits o transportats al territori d’aplicació de l’impost des d’un altre Estat membre de la Unió Europea. En el cas d’aquelles operacions que es fan amb països no comunitaris, es tractarà d’importacions i exportacions.
Com la definició acadèmica és complicada de desxifrar, en aquest article anem a veure millor què són les adquisicions intracomunitàries i quina relació tenen amb l’IVA.

Quines adquisicions intracomunitàries estan subjectes a l’IVA?

Les adquisicions intracomunitàries en que es realitza el fet imposable en l’IVA, segons l’article 13 de la Llei de l’IVA, són:
• Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades a títol onerós per empresaris, professionals o persones jurídiques que no actuïn com a tals.
• Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous.
És a dir, no parlem d’una adquisició intracomunitària subjecta a l’impost si una persona de nacionalitat espanyola viatja a París, compra un regal per 300 euros i torna amb ell a Espanya, ja que no es tracta d’una persona que actuï com a empresari.

Base imposable de les adquisicions intracomunitàries

La base imposable es calcula amb les mateixes regles que les entregues de béns i prestacions de serveis, segons l’article 82 de la Llei.
Qui ha de realitzar-la és el subjecte passiu, és a dir, l’adquirent dels béns que, obligatòriament, ha de tenir condició d’empresari, professional o persona jurídica que no actuï com a tal.
En aquest cas, la meritació es produeix quan els béns es posen a disposició de l’adquirent. No s’aplica la regla dels pagaments anticipats.

Obligacions de les adquisicions intracomunitàries

Obligacions de facturació

Amb el Reial Decret 1493/2003 del 28 de novembre, va desaparèixer l’obligació d’expedir factura en les adquisicions intracomunitàries, de manera que el document acreditatiu de l’operació serà la factura original emesa pel proveïdor estranger. Aquesta s’ha de registrar en el llibre de factures rebudes.

Obligacions específiques d’informació

Segons l’article 93 de la Llei general tributària, les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, han de proporcionar a l’Administració Tributària dades, informes, antecedents i justificants amb transcendència tributària que estiguin relacionats amb el compliment de les seves obligacions. Per materialitzar-lo, s’ha de presentar el model 349.
Si, després de llegir l’article, creus que has fet una adquisició intracomunitària darrerament i necessites ajuda, confia en GM Tax. Som una assessoria experta en temes fiscals i ens caracteritzem per la nostra proximitat, de manera que ens adaptem al teu cas, sigui quin sigui, per trobar les millors solucions. Truca’ns!

    Ompliu el formulari per contactar-nos