Operacions amb criptomonedes

En els darrers anys hem assistit a un augment exponencial de les operacions realitzades amb criptomonedes (en llenguatge normatiu, “monedes virtuals”), motiu pel qual, unit al fet de la dificultat de la seva traçabilitat per part de les Administracions Públiques, ha obligat a aquestes a crear un marc normatiu que, si bé recentment s’ha aprovat amb celeritat, té molts assumptes rellevants per resoldre.

A grans trets, es poden diferenciar els grups d’operacions següents amb criptomonedes:

  • Compravenda o trading, permutes.
  • Mineria
  • Staking, custòdia i dipòsit
  • Tinença

Les obligacions tributàries variaran depenent de quina operació es realitzi i també de qui les estigui fent, ja sigui una persona jurídica, un professional o un particular.

Operacions

Compravenda o trading, permutes:

a) Per a un mateix: no es considera una activitat econòmica, per la qual cosa no caldrà donar-se d’alta de l’IAE; a més, és una activitat subjecta però exempta d’IVA en base a l’article 20.U.18.j) de la Llei de l’IVA. Tributarà com un guany o pèrdua patrimonial a la base de l’estalvi de l’IRPF i es meritarà l’impost quan es produeixi la venda. Per contra, si estem davant de guanys patrimonials de forks, airdrops, referits o NFTs, anirà a la base general.

b) Servei prestat per un tercer (o exchanger): l‘exchanger que presti aquest servei a tercers s’ha de donar d’alta de l’IAE per l’activitat econòmica que fa. S’entén que realitza operacions subjectes però exemptes d’IVA en base a l’article 20.U.18.m) de la Llei de l’IVA.

Mineria: consisteix a desbloquejar criptomonedes existents, per la qual cosa s’obté un rendiment.

Es considera que qui la faci haurà de donar-se d’alta de l’IAE; en base a la doctrina de la Direcció General de Tributs (d’ara endavant, “DGT”) aquestes operacions no estan subjectes a IVA. No es pot deduir l’VA suportat per l’activitat.

Custòdia: consisteix en l’emmagatzematge de criptomonedes de tercers. El rendiment s’obté mitjançant el cobrament de comissió.

La doctrina administrativa equipara aquesta activitat a la de lloguer de caixes de seguretat. Es considera que és una activitat subjecta i no exempta d’IVA.

Staking: consisteix a adquirir i bloquejar criptomonedes en dipòsits per ser aleatòriament seleccionades. El rendiment s’obté rebent criptomonedes com a recompensa a aquest bloqueig.

S’entén que està exempt d’IVA en cas que ho faci el mateix inversor directament, mentre que no n’està exempt si és un servei que ofereix un exchanger a tercers. No queda clar si el rendiment ha de tributar com un rendiment del capital mobiliari o com un guany patrimonial a la base general, aquest assumpte l’haurà d’aclarir el legislador fiscal.

Tinença:

Des del 2021 s’ha creat una nova casella al Model 714 de l’impost sobre el patrimoni per declarar l’import en criptomonedes al tancament de l’exercici.

A més, a partir de l’exercici 2022 (a presentar el març de 2023) és obligatori incloure’l al Model 720 en el cas que estiguin dipositats a l’estranger i se superin els llindars específics que estableix la normativa del model esmentat.

Implicacions comptables

La regulació i la doctrina sobre això és especialment reduïda, per la qual cosa s’espera que en un futur s’aclareixin els dubtes existents actualment.

Un dels dubtes pendents de resoldre és la comptabilització de les criptomonedes a les societats. Si bé s’espera que es faci un major desenvolupament en un futur, de moment d’acord amb la Resolució de 5 de març de 2014 de l’ICAC i la Consulta 4 Nº 120/2019 del BOICAC, s’estableix que:

  • Quan les criptomonedes es mantinguin per a la venda en el curs ordinari del negoci, s’han de comptabilitzar com a Existències.
  • En cas contrari, cal entendre que és una inversió a llarg termini i comptabilitzar-se com un Actiu Intangible. En aquest cas, si bé no se n’especifica res, s’entén que es podrà amortitzar comptablement a 10 anys i fiscalment a 5 anys mitjançant l’amortització accelerada sempre que es compleixin els requisits de l’aplicació del Règim d’Entitats de Dimensió Reduïda.

Conclusions

La velocitat a què es creen noves fórmules d’ús de les criptomonedes fa inevitable que la normativa comptable i fiscal vagi constantment darrere de la realitat econòmica.

La importància de la correcta aplicació de les obligacions tributàries sobre les criptomonedes és encara més gran des de l’aprovació de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, contra el Frau Fiscal, que estableix l’obligació d’informació a l’Administració Tributària dels serveis proporcionats en nom de tercers en relació amb les operacions realitzades amb criptomonedes, en què s’hauran d’indicar també les claus de les operacions, el NIF de cada client i la data de registre inicial a la plataforma de cada usuari.

Actualment s’està tramitant mitjançant el Reial decret de 17.06.2022 canvis normatius de rellevància tributària, que encara està pendent d’aprovació, així com a nivell comunitari s’està treballant a la Directiva MICA, adreçada principalment a la protecció de l’inversor.

Per a qualsevol dubte sobre la regulació actual i els canvis que es produeixin al respecte, no dubteu a contactar amb els nostres assessors fiscals a Barcelona per telèfon o correu electrònic.

    Ompliu el formulari per contactar-nos