No sóc resident a Espanya i he de pagar imposts en el seu territori?

Doncs sí, el fet de no ser resident a Espanya no allibera a una persona de pagar imposts en el seu territori si aquesta té algun vincle amb el país, com ara ser propietari d’un immoble a Espanya.

En l’article d’avui tractarem una altra vegada el tema dels no residents i concretament, les obligacions tributàries que hauran d’afrontar aquests quan tenen un immoble a Espanya.

Suposem que la Marta resideix a París (França) però té un pis a Barcelona (Espanya). Quines obligacions tributàries té la Marta per la tinença d’aquest pis?

1. Impost sobre la Renta dels No Residents (IRNR)

Com no podia ser d’altra manera la Marta al no ser resident a Espanya, haurà de fer front a l’Impost sobre la renta dels no residents (IRNR) ja que aquest grava l’obtenció de rentes a Espanya per part de persones físiques i entitats no residents. Concretament en l’article 13.1 apartats g) i h) de la LIRNR estableix el supòsits dels béns immobles:

  1. g) Rentes dineràries o en espècie derivades directa o indirectament, de béns immobles situats a Espanya o drets relatius a aquests.
  2. h) Rentes imputades a les persones físiques titular de béns immobles urbans situats en territori espanyol no afectes a activitats econòmiques respectivament.

Com veieu per molt lluny que marxi la  Marta no  s’allibera de treure la cartera i tributar per IRNR si té un immoble a Espanya.

Arribats a aquest punt la pregunta que sorgeix és:

Com es tributa per IRNR en aquest supòsit?

A través de la presentació del model 210.

Model 210? Com funciona això?

Doncs és el model on es fa constar l’obtenció de renta derivada d’aquests immobles i que té un termini per a la seva presentació que es correspon ambl’any natural següent a la seva data de meritació, és a dir, la presentació del formulari 210 per l’exercici 2016 es podrà fer voluntàriament fins al 31 de desembre de 2017.

Pel que fa a la determinació de la base imposable es calcula d’acord amb la normativa de l’IRPF, és a dir, computant-se com a renta el resultat d’aplicar el % corresponent sobre el valor cadastral de l’immoble especificat en l’IBI. PERÒ ATENCIÓ PERQUÈ LES COSES SÓN TAN SENZILLES, en funció de si els valors cadastrals han estat revisats o no en els últims 10 anys, els percentatges són diferents, per tant, important COMPROVAR!!!

  • No revisats: 1.1%.
  • Revisats: 2%.

A partir de 2015

Pot ser no sembla tan complex oi? Però i si us dic que això és així a partir de 2015?

Abans de 2015 els percentatges també eren diferents en funció de si els valors cadastrals havien o no estat revisats a partir de l’any 1994:

  • Revisats: 1,1%
  • No revisats: 2% amb efectes a partir de l’1 de gener de 1994.

I per si no sembla encara lo suficientment complicat, s’afegeix també la distinció entre si s’és resident o no en la UE respecte el tipus impositiu:

  • Residents en la UE: 19%.El nostre cas perquè hem suposat que la persona resideix a França.
  • No residents en la UE: 24%.

Com es veu no es pot presentar l’impost sense fer certes comprovacions, ja que es poden donar tributacions errònies.

La cosa acaba aquí? Doncs NO.

2. Impost sobre el Patrimoni (IP)

No n’hi ha prou amb tributar per IRNR, sinó que la Marta també haurà de fer front a l’Impost sobre el Patrimoni (IP) per la tinença en el moment de meritació del  patrimoni  a Espanya. Ara bé, COMPTE perquè a Catalunya hi ha un mínim exempt de 500.000€ (700.000€ a nivell Estatal) i IMPORTANT també complir amb l’obligació que tenen els no residents d’anomenar a una persona física o jurídica amb residència espanyola perquè els representi davant la AT, constituint una infracció molt greu no complir amb aquesta obligació.

Arribats a aquest punt, com abans la pregunta que sorgeix és: com es tributa en aquest supòsit?

Doncs, a través de la presentació del model 714.

Quins són els trets fonamentals d’aquest model 714?

Doncs eltermini per a la seva presentació qualsevol sigui el resultat (a ingressar o negatiu), serà entre el 6 d’abril i 30 de juny ambdós inclosos de l’any posterior a la meritació, llavors la presentació del model per a l’exercici 2016  es podrà fer voluntàriament entre el 6 d’abril i 30 de juny de 2017 o fins el 25 de juny de 2017 en cas de domiciliació bancària.

La determinació de la base imposable es composa pel valor de cada un dels béns i drets menys les càrregues, gravàmens, deutes i obligacions de les que hagi de respondre el subjecte passiu.

Finalment, la quota s’obtindrà d’aplicar sobre la base liquidable la tarifa progressiva de la CCAA corresponent o en defecte, l’establerta en la LIP (art.30).

Conclusió

Pensàveu que deixar un país per anar a residir a un altre alliberava de tots els vincles? Doncs  aneu errats, hi ha obligacions tributàries que s’han d’afrontar, ho hem vist en l’exemple de la Marta que tot i residir a París, la tinença d’un immoble a Espanya l’obliga a tributar per 2 imposts: IRNR (model 210) i IP (model 714)

 

Si necessiteu qualsevol tipus d’informació sobre aquesta matèria no dubteu en contactar-nos

    Ompliu el formulari per contactar-nos