Documentació d’operacions vinculades

La normativa sobre preus de transferència es basa en el principi de lliure competència o també anomenat “principi d’Arm’s Length”. Aquest principi busca determinar quin hagués estat el preu de l’operació o els marges obtinguts per les parts si totes les transaccions s’haguessin fet dins un mercat competitiu, és a dir, com si l’operació s’hagués fet entre parts independents.

Les operacions realitzades entre entitats vinculades es valoren pel seu valor normal de mercat. S’entendrà per valor normal de mercat aquell que hauria acordat persones o entitats independents en condicions de lliure competència.

Per tant, la normativa de preus de transferència intenta evitar que es transfereixin rendes d’una entitat a una altra entitat vinculada que suposin minorar o reduir la tributació a l’impost sobre societats i opera tant a nivell nacional com internacional.

Cal diferenciar entre l’obligació d’informació de les operacions vinculades i l’obligació de documentació que justifiqui la valoració a preu de mercat de les operacions entre persones o entitats vinculades.

Operacions a reportar

En relació amb l’obligació d’informació, han de ser informades a l’Agència Tributària, a través del model 232, les operacions següents:

  • Les que siguin amb la mateixa persona o entitat vinculada i superin l’import de 250.000 Euros durant el període impositiu
  • Operacions específiques que superin durant el període impositiu l’import de 100.000 Euros.
  • Operacions exemptes d’informació: operacions vinculades entre companyies que formin part d’un mateix grup de consolidació fiscal, les operacions realitzades per les AIE i les UTE, operacions en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o adquisició de valors i aquelles que no superin el import de 250.000 euros amb la mateixa persona o entitat vinculada.

Els grups d’entitats amb un INCN igual o superior a 750M€ informaran de les operacions vinculades país per país a través del model 231.

En relació amb l’obligació de documentació, consisteix a tenir a disposició de l’Administració els documents que justifiquin la realització i la valoració a preu de mercat de les operacions vinculades.

  • DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA RELATIVA A OPERACIONS VINCULADES DEL GRUP (MASTERFILE): Hi ha obligació quan l’INCN del grup és igual o superior a 45M€.

> Informació relativa a l’estructura i l’organització del grup.

> Informació relativa a les activitats del grup.

> Informació relativa als actius intangibles del grup.

> Informació relativa a l’activitat financera.

> Situació financera i fiscal del grup.

  • DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DEL CONTRIBUENT: Atenent a l’INCN de les companyies, la documentació a tenir disposició de l’Administració és la següent:

> Entitats vinculades amb INCN igual o superior a 45 M€: Informació del contribuent, operacions vinculades i informació economicofinancera del contribuent.

> Entitats vinculades amb INCN inferior a 45M€: Descripció de les operacions vinculades, dades d’identificació fiscal, mètode de valoració utilitzat i comparables.

Operacions excloses del deure documentació en aquest cas:

> Realitzades per contribuent d’IRPF a què sigui aplicable el mètode d’estimació objectiva amb entitats que hi estan vinculades

> Operacions de transmissió de negocis

> Operacions de transmissió de valors no admeses a negociació o admesos en paradisos fiscals

> Operacions sobre immobles

> Operacions sobre actius intangibles.

  • PIMES: La documentació específica s’entén emplenada a través del model normalitzat.

Les operacions sobre les quals no hi ha obligació de tenir documentació que en justifiqui la valoració a preu de mercat, són les mateixes que estan excloses del deure informació.

Per a qualsevol dubte sobre aquest o altres assumptes, contacte amb els nostres assessors fiscals a Barcelona.

    Ompliu el formulari per contactar-nos