Informes Financers

Perquè una empresa pugui comptar amb un bon avantatge competitiu, és important que la presentació dinformes financers es dugui a terme de manera eficient.

Elaboració i revisió d’estats financers mensuals, trimestrals i anuals: Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys.

Perquè una empresa pugui comptar amb un bon avantatge competitiu, és important que la presentació dinformes financers es dugui a terme de manera eficient. La presentació d‟informes il‟anàlisi financer impliquen la creació de diferents tipus d‟informes il‟anàlisi de les dades per determinar la salut financera d‟una organització.

La presentació d’informes i les anàlisis financeres constitueixen les pràctiques utilitzades per qualsevol organització o empresa per analitzar-ne i avaluar-ne el rendiment financer en l’exercici econòmic anterior. Proporcionarà a lorganització una anàlisi dels resultats de lactivitat de lempresa.

En aquest context, una organització pot utilitzar serveis eficaços de presentació d’informes financers per determinar si les activitats han estat molt bones, bones, satisfactòries o deficients.

Serveis

GM Tax Consultancy ofereix una àmplia gamma de serveis d’informació financera per satisfer les necessitats de diferents tipus d’organitzacions. El nostre departament d’informes financers és capaç d’elaborar un conjunt d’informes segons calgui per oferir-te una imatge fidel de la situació financera de la teva empresa.

Compte de pèrdues i guanys

L’estat de pèrdues i guanys resumeix els costos, les despeses i els ingressos que s’han produït durant el període, que sol ser un exercici financer o un trimestre. Aquests estats financers proporcionen informació sobre la capacitat duna organització per obtenir beneficis minimitzant els costos i maximitzant els guanys.

El compte de pèrdues i guanys és un dels estats més importants en la preparació dels estats financers. També es coneix com a “declaració d’ingressos” o “declaració d’ingressos i despeses”.

Declaració de pèrdues i guanys per mesos

Es preparen estats de pèrdues i guanys mensuals per proporcionar un resum dels dotze últims mesos. Aquests estats es mostren per a cada mes.

Balanç de situació

Es tracta del principal informe financer. El balanç mostra el valor dels actius i passius nets de lorganització en una data determinada.

Estat de flux de caixa

En aquest estat es resumeixen les activitats en efectiu de lorganització. Inclou activitats d’inversió, financeres i explotació de l’organització. Aquest estat també mostra els saldos inicials i finals de lorganització.

L’estat també recull l’ús i les fonts de l’efectiu durant l’any.

Informe de reconciliació bancària

L’informe de conciliació bancària conté informació sobre el saldo de caixa dels comptes de l’organització en un moment determinat. En aquest informe, aquest saldo es paga amb la quantitat que apareix a l’extracte del compte bancari de l’organització.

Informe de nòmines

L’informe de nòmines mostra, per ordre alfabètic, la informació de tots els empleats que van rebre els salaris en un mes determinat. Totes les deduccions es mostren juntament amb els salaris bruts.

Informe d’anàlisi de l’empresa

L’informe d’anàlisi empresarial conté informació financera de l’estat de pèrdues i els guanys, l’estat de flux de caixa i el balanç. Aquesta informació es fa servir per determinar els indicadors clau de rendiment.

Aquest informe també pot ser útil per analitzar el rendiment financer de la vostra empresa.

Informe d’anàlisi financer

En aquest informe, el saldo del mes actual es compara amb el del mes anterior. L’informe reflecteix els canvis al patrimoni, l’actiu i el passiu.

Informe sobre l’anàlisi d’operacions

Aquest informe presenta les despeses, els costos i les vendes per categories. Per a cada tipus de vendes, es mostra el guany brut i el percentatge de guany brut. L’informe mostra la informació relacionada amb un mes determinat i compara la informació entre l’any actual i l’anterior.

També podem proporcionar informes de gestió, informes de vendes, informes d’IVA i informes de compres.

Beneficis dels serveis d’informació financera

Subcontractar serveis d’informació financera pot fer que la teva organització pugui beneficiar-se de grans avantatges:

  • Estalviar el temps que comporta lanàlisi i la presentació dinformes financers.
  • Evitar gastar diners en programes d’informes financers costosos;
  • Prendre decisions millors i més efectives;
  • Assegurar que les anàlisis de dades de la teva empresa són precises i sense errors.

 

A GM Tax Consultancy entenem la importància d’elaborar informes financers precisos. Trieu-nos com el vostre soci d’informes financers i rebeu la millor qualitat de servei. Per a més informació, posa’t en contacte amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

    Ompliu el formulari per contactar-nos