Assessorament Fiscal

Assessorem i gestionem en el procés de preparació de documents relacionats amb herències, compravendes i préstecs, entre d’altres.

Avui dia, la fiscalitat s’ha convertit en un dels aspectes clau de qualsevol negoci, per això, una planificació tributària correcta permet minimitzar la càrrega fiscal amb l’objectiu d’optimitzar els recursos econòmics disponibles a qualsevol empresa. Des del nostre punt de vista, l’optimització fiscal s’aconsegueix mitjançant l’aplicació de la normativa tributària a les característiques i necessitats concretes de cada figura empresarial o negoci amb l’objectiu de reduir-ne al màxim la càrrega tributària.

La nostra àrea fiscal ofereix, entre altres, els següents serveis:

Estudi de cas i presentació d’alternatives existents en relació amb qualsevol operació plantejada pel client, tenint especial consideració en la seva situació personal / empresarial i en els efectes jurídics i fiscals de tot tipus que es derivin de l’operació plantejada, és a dir, s’analitza l’operació tant des del vessant fiscal com jurídica i particular que afecta el client. En cas que es consideri dur a terme l’operació, es desenvolupa l’execució de la mateixa i el seguiment i preparació de les declaracions associats a l’operació.

document-icoAssessorament fiscal continuat

Assessorament fiscal continuat en el dia a dia del negoci empresarial, incloent tant consultes concretes per via telefònica o per correu electrònic com l’estudi d’operacions concretes plantejades pel client.

document-icoAssessorament declaracions tributàries

Assessorament i si així s’acorda amb el client, preparació i presentació de les declaracions tributàries, tant en l’àmbit de la imposició directa com a la indirecta, de, entre altres els següents impostos i models:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF, model 100) i sobre Patrimoni (IP, model 714).
 • Impost sobre la renda de no residents (IRNR, model 210)
 • Impost sobre Societats (IS, model 200), així com dels seus pagaments fraccionats (model 202)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA, models 303 i 390), així com declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349), INTRASTAT i Model 369, entre d’altres.
 • Declaracions trimestrals i anuals de retencions i ingressos a compte (models 115, 123, 180 i 193, entre altres).
 • Impost sobre Successions i Donacions (ISD, models 650 i 660) davant l’Agència Tributària de Catalunya i l’Agència Tributària estatal.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD, model 600)
 • Models d’inversió a l’estranger (model 720, formulari D-6 i ETE)
 • Declaracions d’impatriats (model 151) i expatriats.
 • Declaració informativa d’operacions vinculades (model 232)
 • Sol·licitud de devolució de l’IVA europeu (model 360)
 • Altres impostos i taxes (per exemple, IAE) i impostos especials.

document-icoEstudi i resolució de consultes tributàries

Estudi i resolució de consultes tributàries concretes de tota mena que pugui tenir el client, considerant la normativa aplicable, la jurisprudència dels tribunals de justícia i la doctrina administrativa de la Direcció General de Tributs que afecti el cas concret.

document-icoProcediments administració tributària

Seguiment, preparació i presentació d’escrits davant l’Administració tributària en tot tipus de procediments tributaris com serien inspeccions, processos de verificació de dades, comprovació limitada o procediments sancionadors, incloent els següents:

 • Contestació a requeriments
 • Presentació d’al·legacions
 • Presentació de recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives
 • Presentació de recursos contenciós-administratius.

document-icoTancament comptable i fiscal: comptes anuals i IS

En el cas de companyies, preparació del tancament comptable i fiscal de l’exercici i preparació de Comptes Anuals i de l’Impost sobre Societats.

document-icoEstalvi fiscal

Plantejament de les conseqüències fiscals de qualsevol operació que el client es plantegi realitzar, així com assessorament respecte a l’alternativa que li generi un major estalvi fiscal.

document-icoRepresentació davant Administració Tributària

Representar el client davant l’Administració tributària en tot tipus de tràmit, sempre que sigui possible, ja sigui presencial o telemàticament. Especialment, representació all client (tant persones físiques com jurídiques) en processos d’inspecció tributària davant de qualsevol administració: AEAT, Generalitat, Ajuntaments, Diputacions.

document-icoNovetats normatives

Comunicació contínua amb el client respecte de tot tipus de novetats normatives que puguin sorgir i que afectin la situació fiscal de la mateixa.

document-icoDue Diligence

Assessorament i realització de processos de Due Diligence.

Necessita un Assessor Fiscal?

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.