Finances Corporatives

Adquisició i estructuració del deute i del capital social.

L’ assessorament en finances corporatives consisteix a assessorar i donar suport als clients en qüestions de finançament, és a dir, en l’adquisició i l’estructuració del deute i del capital social.

Això inclou, per exemple, la preparació i la realització d’OPV (Ofertes Públiques Inicials), el finançament de projectes i, sovint, també la integració posterior a qualsevol fusió.

Les finances corporatives han d’estar integrades a tota estratègia empresarial.

És per això que és important utilitzar el capital de manera òptima per augmentar el valor de l’empresa i evitar riscos.

Què són les finances corporatives?

Són el finançament de les empreses i consisteixen a planificar, gestionar i controlar :

 • L’obtenció de fons: finançament
 • Lús de fons: inversió .

Les finances corporatives abasten tots els fluxos de moviments de caixa , que s’han de planificar i controlar de manera específica i en funció de la situació.

Un control constant contribueix a una situació financera estable al’ empresa .

Les finances corporatives inclouen totes les decisions financeres i dinversió.

Principals objectius de les finances corporatives

Assegurar la liquiditat

L’objectiu més important i primordial de les finances empresarials és assegurar la liquiditat .

Sense liquiditat, l’empresa és insolvent i no pot fer front a les obligacions de pagament corrents.

Però el finançament empresarial no té com a únic objectiu mantenir la liquiditat.

També persegueix altres objectius.

Maximitzar la rendibilitat

La rendibilitat és una ràtio empresarial que es pot calcular a partir de la relació entre el benefici i el capital .

En funció del valor de referència, hi ha altres possibilitats de subdivisió:

 • Rendiment dels fons propis.
  Se calcula a partir del beneficio con los fondos propios.
 • Rendiment del capital total.
  Para calcular el rendimiento del capital total, hay que tener en cuenta también los intereses del capital prestado y del capital ajeno.
 • Rendiment de les vendes.
  Se puede calcular a partir del beneficio con el volumen de negocio.

A la pràctica empresarial, hi ha moltes altres ràtios de rendibilitat que cada empresa selecciona individualment com a part dels seus càlculs de gestió empresarial.

Gestió de riscos

En el marc de la gestió de riscos, cal avaluar els riscos financers per a l’empresa.
Pueden ser, por ejemplo, las fluctuaciones de los tipos de cambio, de los precios de las materias primas, o el cálculo de la probabilidad de que un cliente no pague sus facturas.

El risc es pot avaluar amb l’ajuda d’anàlisis estadístiques, que seria l’anàlisi de les xifres disponibles tenint en compte el passat o els mètodes orientats cap al futur.

Un mètode orientat cap al futur consisteix, per exemple, a contemplar diferents possibles escenaris basats en la situació actual de l’empresa.

Aquest mètode també s’anomena escenari del pitjor cas , que descriu el que podria passar a l’empresa, en el pitjor dels casos.

Sobre la base de les dades que s’obtenen així, cal prendre les contramesures adequades perquè el risc teòric no es converteixi en una amenaça real per a la viabilitat de l’empresa.

Per tant, l‟objectiu general de les finances empresarials és trobar la relació òptima entre rendibilitat i risc.

El procés de finançament de les empreses

El procés de finançament de les empreses segueix en general sempre els mateixos passos, que es van repetint constantment.

I és que en realitat, mai no s’acaba, perquè el finançament a l’empresa flueix constantment.

1. Determinar les necessitats de capital

Per exemple, el capital necessari per posar en marxa l’empresa. O pot tractar-se de la finançament necessari per a una propera inversió, o de la necessitat de fons líquids per cobrir les despeses de funcionament i fer front als passius a curt termini.

Un cop identificades les necessitats de capital, el següent pas seria…

2. Obtenció del finançament

El finançament és per cobrir les necessitats concretes de les empreses, i disposen de nombroses opcions per fer-ho.

 • Invertir els beneficis per a noves compres.
 • Recaptar capital extern demanant un préstec.
 • Obtenir capital propi mitjançant la venda daccions de lempresa.
 • Les necessitats de capital a curt termini es poden cobrir demanant un préstec a curt termini.
 • Mitjançant una bona planificació de la gestió de la tresoreria de l’empresa, especialment dels fluxos de caixa a curt termini, se’n pot garantir la liquiditat a curt termini.

3. Materialitzar la inversió

En aquest cas, si es fa servir el capital sobre la base dels objectius, significa que la despesa d’avui suposa un ingrés en el futur.

És després que les empreses han de controlar constantment la utilització del capital. Si resulta que la inversió ja no és rendible, cal actuar a l’empresa.

En última instància, això pot portar a lalliberament de recursos financers , per exemple mitjançant la venda duna inversió.

Quines àrees pertanyen a les finances corporatives?

A la pràctica, les finances empresarials poden dividir-se en diverses àrees de decisió , que poden tenir un horitzó de decisió a curt oa llarg termini .

Les principals àrees d’activitat suposen prendre decisions sobre:

1. Inversions dels beneficis

Per gestionar l’excedent de benefici, i sempre amb l’objectiu de maximitzar sempre el valor de l’empresa, la direcció té dues opcions:

 • Invertir a llarg termini a l’estructura de capital, per exemple, en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Invertir en actius fixos.

Si no hi ha possibilitat d’ invertir la liquiditat lliure en actius de capital o d’aportar a l’estructura de capital, cal distribuir-la entre els accionistes.

Així doncs, en l’àmbit de les finances empresarials, les decisions d’inversió de capital no només inclouen les decisions d’ inversió i finançament , sinó també la política de dividends .

2. Inversió

Per naturalesa, els recursos disponibles a l’empresa són limitats.

Sovint, les diferents àrees de negoci dins de lempresa i els projectes competeixen pels pressupostos. Per això, una tasca important de les finances empresarials és prendre decisions d’inversió fiables .

Per regla general, els projectes amb més rendiment de la inversió s’executen primer.

Altres mètodes de valoració són:

 • Anàlisi del punt dequilibri.
 • Mètode del valor actual net.
 • Mètode del cost anual equivalent (EAC).
 • Taxa interna de rendiment.

El problema dels mètodes de valoració purament monetaris és que els factors “tous” no solen ser considerats.

Per exemple, els projectes de recerca i desenvolupament poden obrir oportunitats completament noves per a una empresa, que, per descomptat, no es poden menysprear i de vegades es passen per alt.

És per això que s’utilitzen eines més flexibles que també avaluen aspectes d’aquest tipus. Aquestes eines introdueixen variables en el càlcul i “simulen” diversos desenvolupaments possibles.

3. Finançament

El rendiment d’una inversió sempre depèn de si es finança amb fons propis, amb deute o amb una barreja de tots dos.

L’empresa té aquí la tasca de trobar la combinació ideal de finançament .

Per això, cal tenir en compte nombrosos factors a l’hora d’escollir el finançament empresarial adequat.

El marc idoni el proporciona l’anomenada política d’estructura de capital.
Determina la relación entre el
capital propi i el capital aliè a llarg termini .

A partir d’aquí, les necessitats de capital addicional es cobreixen amb fons propis o amb deute, com hem vist a l’apartat anterior “Determinar les necessitats de capital”.

Les finances corporatives tenen, a més, la tasca de planificar l’obtenció de capital amb la màxima precisió possible quant a quantitat i data, de manera que les despeses de les inversions estiguin sempre cobertes.

4. Distribució de dividends

Si tenint una rendibilitat positiva, no hi ha oportunitats d’inversió, l’ excés de liquiditat s’ha de distribuir entre els inversors .

Aquest dividend depèn també de les expectatives dels accionistes.

En el cas de les empreses en creixement, anomenades accions de creixement, per exemple, s’espera que l’efectiu lliure de l’empresa s’utilitzi per a l’ autofinançament , cosa que també augmentarà el valor de l’acció.

Una altra raó per retenir els excedents pot ser preservar la liquiditat per a futures oportunitats d’inversió, com ara adquisicions d’empreses i fusions.

En aquest cas, se sol cercar assessorament professional.
Por otra parte, un exceso de efectivo puede aumentar el riesgo de un intento de adquisición por parte de terceros.

És per això que és tan important que la gestió financera garanteixi un saldo de caixa equilibrat i adequat .

5. Planificació financera a curt termini

És la gestió del capital circulant .

Després d’haver tractat les decisions estratègiques i les de llarg termini a les finances corporatives, ara ens ocuparem de la planificació financera operativa a curt termini .

També s’anomena gestió del capital circulant. El seu objectiu principal és garantir que es disposa de prou efectiu en tot moment per cobrir les despeses corrents i les properes obligacions, a curt termini, preses de decisions que afecten com a màxim els propers dotze mesos.

L’objectiu és optimitzar els fluxos de pagament i els rendiments en els propers períodes de planificació.

  Ompliu el formulari per contactar-nos