Assessoria Fiscal, Comptable i Jurídica a Barcelona

Modificacions en la llei de societats de capital i d’auditoria de comptes

Todo lo que necesitas saber sobre el holding empresarial

La Llei 11/2018, de 28 de desembre modifica, el contingut d’algunes disposicions del codi de comerç, de la llei de societats de capital i de la llei d’auditories de comptes.

Modificacions en la llei de societats de capital

Modificació en l’acreditació de la realitat de les aportacions

Aquesta nova redacció implica que, a partir de la data, no serà necessari acreditar davant el notari autoritzant de l’escriptura de constitució d’una societat de responsabilitat limitada el corresponent certificat bancari d’aportacions dineràries, sempre que els socis fundadors efectuïn davant el referit notari la manifestació requerida a l’efecte.

Moment i forma del pagament del dividend

La inclusió d’aquest apartat suposa que els dividends aprovats en la junta general hauran de ser abonats, íntegrament, per la societat als socis o accionistes, en proporció a la seva participació en el capital social o en la proporció indicada en els estatuts socials, en un termini màxim de dotze mesos a comptar de la celebració de la referida junta general, això amb independència que la pròpia junta hagués determinat un termini superior a l’esmentat.

Dret de separació en cas de falta de distribució de dividends

Els estatuts socials podran incloure expressament la no aplicació d’aquest dret de separació tot i que la societat no reparteixi dividends. Aquesta exclusió del dret de separació requereixi acord unànime de tots els socis.

Base de càlcul de l’import mínim a repartir per evitar el dret de separació

Si bé abans el repartiment mínim era d’un terç dels beneficis propis de l’explotació de l’objecte social, ara passa a un vint i cinc per cent dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment repartibles sempre que hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors i el total dels dividends repartits durant els últims cinc anys no equivalgui, almenys, a el vint i cinc per cent dels beneficis legals.

Elaboració i divulgació d’un estat d’informació no financera per part de grans empreses i grups empresarials

L’estat d’informació no financera s’haurà d’incloure en l’informe de gestió, individual o consolidat, i els auditors de comptes únicament hauran de comprovar que s’hagi facilitat aquest estat. Des de l’entrada en vigor de la Llei, estaran obligades a incloure l’estat d’informació no financera les societats de capital en què concorrin els requisits enumerats per la llei i cessaran en l’obligació de presentar l’estat d’informació no financera si deixen de reunir , durant dos exercicis consecutius, qualsevol dels requisits.

• Un nou contingut per estat d’informació no financera.
• Informe separat: La Llei permet que l’estat d’informació no financera s’emeti en un informe separat.
• Auditoria: L’auditor únicament comprovarà que l’estat d’informació no financera es troba inclòs en l’informe de gestió o, si s’escau, s’ha indicat en aquest la referència corresponent a l’informe separat en la forma abans esmentada.

Per a més informació de com pot afectar aquesta modificació, contacta amb nosaltres per mantenir una reunió amb el nostre equip.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.