.
0

Novetats en l’arrendament d’habitatges: Com t’afecten?

El 14 de desembre va ser aprovat el Reial decret llei 21/2018 i que està en vigor des del 19 de desembre del 2018 sobre mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que preveu un conjunt de mesures de caràcter urgent per millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible. La nova norma comprèn modificacions en cinc normes: la Llei d’Arrendaments Urbans, la Llei sobre propietat horitzontal, la Llei d’Enjudiciament Civil, el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Noves mesures en l’arrendament d’habitatges

Les mesures que preveu el Reial decret llei en relació als arrendaments són les següents:

  • S’amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l’arrendador és persona jurídica).
  • S’amplia el termini de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys. Es tracta del termini temporal pel qual s’amplia el contracte una vegada transcorregut el període de pròrroga obligatòria, en el cas que l’arrendador o l’arrendatari no manifestin la seva voluntat de no renovar.
  • Es limiten les garanties addicionals a la fiança, fins a un màxim de dues mensualitats, llevat que es tracti de contractes de llarga durada.
  • Es facilita l’adopció d’acords entre el propietari i el llogater per a la renovació o millora de l’habitatge en el transcurs d’un mateix contracte d’arrendament.
  • S’estableix que les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte aniran a càrrec de l’arrendador, quan aquest sigui persona jurídica (una societat o empresa).
  • Es millora i aclareix la remissió dels contractes de lloguer turístic d’habitatge a la normativa sectorial turística que resulti aplicable.
  • ITP. A partir d’ara els lloguers d’habitatge per a ús estable i permanent queden exempts de tributar per ITP.
  • IBI. Així mateix, s’estableix que els ajuntaments que així ho decideixin podran fixar una bonificació en l’IBI de fins al 95% per als habitatges que s’arrendin amb renda limitada per una norma jurídica.

Estem a la seva disposició per comentar, i / o aclarir qualsevol dubte sobre l’aplicació d’aquesta nova regulació i dels drets i obligacions que comporta. Des de GMTAXCONSULTANCY el podem ajudar a resoldre qualsevol dubte i a donar compliment de les seves obligacions com a propietari o a l’exercici dels seus drets com a arrendatari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*