Rectificar una legalització de llibres que s’hagi qualificat positivament

Rectificar una legalización de libros que no se haya calificado negativamente

Durant els quatre mesos següents al tancament de l’exercici social s’ha de presentar la legalització de llibres que els empresaris han de portar obligatòriament. Això significa que les empreses que tanquen a 31 de desembre, tenen de termini fins a finals d’abril.

Llibres a legalitzar

Els llibres que tot empresari haurà de portar de forma obligatòria son, el Llibres d’Inventari i Comptes Anuals, un Llibre Diari, i un Llibres d’Actes de les Juntes Generals i dels òrgans col•legiats de la societat, a més d’un Llibre Registre d’Accions Nominatives per a les Societats Anònimes i un Llibre registre de Socis per a les Societats Limitades si hi ha hagut canvis, i un Llibre Registre de Contractes, per a les Societats Unipersonals.

Per ampliar la informació sobre la legalització de llibres pots consultar el següent article:

Legalización de libros oficiales: ¿Qué debes saber?

Forma de presentar la legalització

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, en el seu article 18 va modificar el procediment de la presentació de la legalització de llibres. A través d’aquest es va obligar des de llavors, al seu emplenament en suport electrònic i per via telemàtica abans del transcurs dels quatre mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

Això va suposar en molts casos haver d’avançar la data de tancament comptable per poder procedir a la legalització dels llibres, i en molts d’altres el tenir la obligació de presentar la legalització dels llibres estant la companyia en qüestió, dins d’un procés d’auditoria de comptes, amb la possibilitat que els llibres comptables siguin susceptibles de tenir canvis, proposats per l’auditor. Aquest cas pot ocórrer sovint, i comporta haver de legalitzar de nou els llibres comptables, ja que aquests han estat modificats.

Com s’han de legalitzar de nou, els llibres comptables modificats?

Un cop el Registre rep els llibres, aquest procedeix a la seva legalització sempre que no presentin cap error de forma, supòsit en el que es qualificaria la presentació com a defectuosa, tot i que és un fet que no sol ocórrer.

Quan la seva qualificació es positiva, és a dir en la majoria dels casos, haver de tornar a presentar els llibres és un procés que acostuma a generar força dubtes.

El més habitual és pensar que s’ha de presentar una esmena a l’entrada anterior, però no és així. Primer de tot, l’òrgan d’administració (ja sigui un o varis Administradors, o bé un Consell d’Administració) ha de certificar que hi ha hagut canvis en els llibres en qüestió i els seus motius, indicant l’Empremta Digital en cada cas.

Un cop la certificació està preparada i signada per tots els membres de l’òrgan d’administració s’ha de procedir a la presentació de la legalització com si d’una primera entrada es tractés, però havent d’aportar la certificació firmada, i continuar amb la resta del procés com s’havia realitzat en la primera presentació.

Si estàs pensant en crear una empresa o ja la tens, i prefereixes que una assessoria professional s’encarregui de les obligacions de presentar la legalització de llibres, no dubtis en contactar amb GM Tax Consultancy, analitzarem el teu cas i t’assessorarem a mida.

Solicitar consulta:

He llegit i accepto la Política de Protecció de Dades.