.
0

Com ser autònom estranger a Espanya: guia definitiva

Si la teva intenció es aconseguir una residència temporal a Espanya i treballar per compte propi, has arribat al lloc indicat.
En principi, si no es disposa d’un permís de residència que et permeti treballar, no es pot dur a terme una activitat econòmica a Espanya. Fer-se autònom a Espanya sent estranger no és senzill, ja que s’ha de presentar molta documentació. En aquesta breu guia la presentarem ordenadament per ajudar-te a tenir una visió general del procés.

Requisits per ser autònom estranger a Espanya

Poden accedir a un permís de residència i treball per compte propi a Espanya les persones que compleixin els següents requisits:

 • No ser ciutadà d’un Estat que formi part de l’Espai Schengen.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als anteriors països de residència per delictes existents en l’ordenament espanyol.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni trobar-se en el termini de compromís de no retorn a Espanya.
 • Que l’activitat que es vulgui dur a terme sigui legal a Espanya.
 • Posseir una qualificació professional exigible o experiència acreditada en l’activitat que es desenvoluparà. En alguns casos serà necessari estar col•legiat.
 • Acreditar que la inversió prevista és suficient i que es crearan llocs de treball.
 • Acreditar els recursos econòmics necessaris per una manutenció i estada a Espanya, un cop deduïts els requerits per al manteniment de l’activitat.

De totes formes no tots ells són obligatoris per a tothom que vulgui adquirir la residència, dependrà del supòsit al que acreditin acollir-se.

Com sol•licitar l’autorització per a ser autònom a Espanya?

L’estranger haurà de presentar personalment la sol•licitud d’autorització de residència temporal i treball (EX01) a l’Oficina Consular espanyola corresponent al seu lloc de residència. Juntament a la sol•licitud s’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Còpia del passaport o document de viatge en vigor reconegut com a vàlid a Espanya i amb una vigència mínima de 4 mesos.
 • Certificat d’antecedents penals expedit per les autoritats dels països en els que s’hagi residit els darrers 5 anys.
 • Certificat sanitari per acreditar que no es pateix cap malaltia susceptible de quarantena prevista en el Reglament Sanitari Internacional.
 • La titulació o acreditació conforme es posseeix la capacitació exigida per a l’exercici de la professió.
 • Acreditació de que es compta amb la inversió econòmica necessària. En cas contrari, compromís suficient de suport per part d’institucions financeres o altres.
 • Projecte de l’establiment o activitat a dur a terme, amb indicació de la inversió prevista, la seva rendibilitat esperada i llocs de treball previstos amb aquesta creació.
 • Autoritzacions o llicències que s’exigeixin per la instal•lació, obertura o funcionament de l’activitat projectada o per l’exercici professional, indicant la situació en la que es troben els tràmits per a la seva consecució.

L’Oficina Consular registrarà la sol•licitud i la resoldrà. Si és admesa, l’hauràs de recollir personalment en el termini d’un mes. Durant la seva vigència s’haurà d’entrar a Espanya.

Una vegada en territori espanyol, podràs començar l’activitat i hauràs d’afiliar-te, donar-te d’alta i cotitzar a la Seguretat Social. Si passa un mes des de l’entrada a territori espanyol i no es té constància de la citada filiació i alta, es pot extingir l’autorització per a treballar com autònom estranger.

A partir d’aquí existeixen una sèrie d’obligacions tributàries com autònom: presentació de les declaracions de pagaments a compte de l’IRPF (Model 130) i d’IVA (Model 303) i altres obligacions arribat el moment com el Model 349, el Model 111, el Model 125, el Model 123, etc. Si aquest és el teu cas, podem ajudar-te en tot aquest procés de declaracions.

T’animem a que contactis amb GM Tax. Som una consultoria experta en assessorament a estrangers i tractem cada cas amb professionalitat i proximitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*