Què és el codi LEI i com aconseguir-lo?

Què és el codi LEI?

El codi LEI (Legal Entity Identifier) és un codi alfanumèric de 20 caràcters que identifica unívocament a les Entitats Jurídiques a nivell mundial. El LEI és únic, permanent, consistent i portable per a cada entitat o plataforma amb la qual s’operi.

Qui ha de tenir-lo?

A causa de l’establert en el Reglament MiFIR (Reglament UE nº 600/2014, de 15 de maig, relatiu als mercats d’instruments financers i pel qual es modifica el Reglament UE nº 648/2012), totes les persones jurídiques que participin als mercats financers el necessiten. Per exemple, els bancs i companyies financeres, les entitats que cotitzin a borsa, les entitats que emetin accions, deute o valors, o les entitats que comercialitzin accions o deute i les que comprin o venguin aquests actius financers o valors.

Quan s’ha d’obtenir?

Dues dates clau:

1 de novembre de 2017: els clients que operin amb derivats (ja siguin de mercats organitzats o OTCs) i amb assegurances de canvi.

3 de gener de 2018: els clients que operin amb renda variable (per ex. Accions, ETFs, warrants) i renta fixa (per ex. Bons, pagarés, etc.)

Com s’aconsegueix?

Sol·licitud al Registre Mercantil complimentant una sèrie de dades relatives a l’entitat en una sol·licitud a través de la web publica, que hauran de ser gravats proporcionant-se un document que haurà de ser firmat per al representant i presentat al Registre Mercantil.

El termini màxim d’obtenció és de 15 dies, i s’ha de renovar anualment. Té un cost de 100 euros + IVA d’emissió i 50 euros + IVA de renovació anual.

    Ompliu el formulari per contactar-nos