Novetats De L’àmbit Tributari I Econòmic Relacionats Amb El Covid-19

Amb motiu de la crisi produïda pel COVID-19, divendres passat es va publicar al BOE el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març i avui s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020.

De el conjunt de mesures aprovades, a continuació es detallen i resumeixen les mesures de caràcter tributari, laboral i de Seguretat Social, mercantil i financer que afecten el desenvolupament de l’activitat empresarial perquè siguin tingudes en consideració per la vostra part. No són objecte d’anàlisi la resta de mesures aprovades que afecten a nivell particular ni a altres àmbits diferents dels descrits.

Recomanem la seva lectura detallada donat que totes elles són molt rellevants.

Contenidos

1. Mesures tributàries aprovades

Les úniques mesures tributàries aprovades fins a la data són:

Ajornaments i fraccionaments en el pagament de tributs

 • S’apliquen exclusivament a companyies amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros el 2019.
 • S’apliquen als deutes el termini de presentació finalitzi des de 13 de març fins a 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.
 • Es podran ajornar els imports corresponents a retencions, IVA i pagaments a compte de l’Impost sobre Societats amb el límit de 30.000 euros.
 • El termini d’ajornament serà de 6 mesos i no es meriten interessos de demora durant els 3 primers mesos de l’ajornament, després s’aplicarà l’interès de demora de l’3,75%.
 • No s’ha aprovat cap altra mesura diferent de l’anterior i, per tant, imports superiors als descrits no seran ajornables (si es tracta dels impostos anteriorment indicats) i no es podrà sol·licitar ajornament en els tributs indicats per companyies que facturin més de l’import indicat.

Suspensió de terminis administratius:

S’han ampliat fins al 30 d’abril de 2020 els terminis relatius a, entre altres, els següents procediments que ja s’hagin iniciat i encara no hagin conclòs a data d’avui 18 de març de 2020:

 • Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l’Administració.
 • Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits. Els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació.
 • Els terminis per formular al·legacions en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i revocació.

S’han ampliat fins el 20 de maig de 2020 els terminis relatius a procediments que siguin comunicades a partir d’avui, 18 de març, llevat que el termini atorgat per la norma general sigui més gran, i en aquest cas aquest és aplicable.

Finalment, el termini comprès entre avui, 18 de març, i el 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT.

Així mateix, el termini per interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives davant actes tributaris, així com per recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments economicoadministratius, no s’iniciarà fins conclòs aquest període.

Certificat Digital

S’estableix la validesa de les signatures digitals que hagin caducat i la renovació no es pot produir per la situació d’excepcionalitat existent.

Tributs i ajuts de la Generalitat de Catalunya:

La Generalitat de Catalunya per la seva banda ha aprovat una moratòria en el pagament de TOTS els impostos propis i cedits a la Generalitat fins que finalitzi el període d’alarma.

Per tant, en aquest cas, sí que se suspèn l’obligació d’ingrés de qualsevol tribut gestionat per la Generalitat de Catalunya.

Es suspenen també tots els terminis en relació amb procediments corresponents a la Generalitat.

Es preveu també un ajut de fins a 2.000 Euros per a treballadors autònoms que hagin hagut de cessar en la seva activitat. No obstant això, no ha estat publicat encara dit Decret, quedant a l’espera de la publicació per a la seva anàlisi concreta.

2. Mesures de seguretat social aprovades

No es comenten totes les mesures, sinó que es detalla únicament la corresponent als ERTO per situació de força major i el cas de treballadors autònoms per la seva transcendència econòmica directa.

ERTES

Es permeten les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat com a conseqüència de l’COVID-19, inclosa la declaració de l’estat d’alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i / o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes a el contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, i s’estableix que tindran la consideració de provinents d’una situació de força major.

Així el termini per a resolució de tots aquests procediments s’estableix en 5 dies.

En aquests casos s’exonerarà a l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat basant-se aquesta causa quan l’empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en alta . Si l’empresa tingués 50 treballadors o més en aquesta data, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà a l’75% de l’aportació empresarial.

Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora i s’aplicarà a instància de l’empresari, prèvia comunicació de la identificació dels treballadors i període de suspensió o reducció de jornada

Les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral estaran subjectes a el compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat.

Treballadors autònoms: prestació extraordinària per cessament d’activitat

En el cas de treballadors autònoms l’activitat s’hagi suspès per l’estat d’alarma o si la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es redueix com a mínim en un 75% respecte de la mitjana de facturació de el semestre anterior, podran percebre una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

La prestació tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l’últim dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.

Els requisits són:

• Estar donat d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma.

• En el supòsit de l’activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de la facturació en, al menys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.

• Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

La quantitat de la prestació a percebre resultarà de l’aplicació de l’70% a la base de cotització, sempre que s’acrediti el període mínim de cotització (12 mesos), en cas contrari, s’aplicarà el 70% de la base mínima de cotització.

3. Mesures financeres aprobades.

Línia d’avals a entitats de crèdit per finançar operacions de liquiditat de les empreses.

S’ha aprovat que el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de diner electrònic i entitats de pagaments a empreses i autònoms per atendre les seves necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat, per un import màxim de 100.000 milions d’Euros. Les condicions aplicables i requisits a complir, incloent el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, s’establiran per Acord de Consell de Ministres, sense que es requereixi desenvolupament normatiu posterior per a la seva aplicació.

Ampliació de línies d’ICO a pimes i autònoms.

S’ha ampliat en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament net previst per a l’Institut de Crèdit Oficial en la Llei de Pressupostos de l’Estat, per tal de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms. Això es durà a terme a través de les Línies d’ICO de finançament mitjançant la intermediació de les entitats financeres tant a curt com a mig i llarg termini i d’acord amb la seva política de finançament directe per a empreses més grans.

Noves línies de cobertura CESCE a operacions internacionals.

Amb caràcter extraordinari i amb una durada de 6 mesos des de l’entrada en vigor del real decret llei, s’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros amb càrrec a el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, amb les següents característiques:

a) Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.

b) Beneficiaris: les empreses espanyoles considerades com petites i mitjanes empreses d’acord amb la definició de l’Annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió, així com altres empreses més grans, sempre que siguin entitats no cotitzades, en què concorrin les següents circumstàncies:

a. Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, al complir al menys un dels següents requisits:

• empreses en què el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi el menys un terç (33%) de la seva xifra de negocis, o
• empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys d’acord amb els criteris establerts per la Secretaria d’Estat de Comerç).

b. Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi de l’COVID-19 en la seva activitat econòmica.

Queden expressament excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal, així com aquelles empreses amb incidències d’impagament amb empreses de el Sector Públic o deutes amb l’Administració, registrades amb anterioritat a 31 de desembre de el 2019.
El percentatge de cobertura de risc de crèdit en les operacions subscrites sota la present Línia no superarà el límit que pugui establir-se en cada moment d’acord amb la normativa de la UE en matèria d’ajudes d’Estat.

4. Mesures extraordinàries aplicables a les associacions, societats civils i mercantils, societats cooperatives i fundacions

Celebració de reunions i adopció d’acords per videoconferència.

Encara que els estatuts no ho haguessin previst, durant el període d’alarma, les sessions dels respectius òrgans de govern i d’administració de les referides entitats / societats podran celebrar-se per videoconferència. La sessió s’entendrà celebrada en el domicili de la persona jurídica.

Així mateix, els acords podran adoptar-se mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president i hauran d’adoptar-se així quan ho sol·liciti, al menys, dos dels membres de l’òrgan.

Suspensió del termini per formular els comptes anuals.

Queda suspens fins que finalitzi l’estat d’alarma el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social per tal que l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada formuli els comptes anuals, ordinàries o abreviades, individuals o consolidades i, si fos legalment exigible, l’informe de gestió, i per formular la resta de documents que siguin legalment obligatoris per la legislació de societats.

El referit termini es reprendrà de nou per altres tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’alarma.

En cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma, l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada ja hagi formulat els comptes de l’exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d’aquells comptes, si l’auditoria fos obligatòria, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des de que finalitzi l’estat d’alarma.

Suspensió del termini per l’aprovació dels comptes anuals i convocatòria de la junta general.

La junta general ordinària per aprovar els comptes de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des de que finalitzi el termini per a formular els comptes anuals.

Si la convocatòria de la junta general s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma però el dia de celebració fos posterior a aquella declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per la celebració de la junta o revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una anticipació mínima de quaranta vuit hores en la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el «Butlletí oficial de l’Estat».

En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a la nova convocatòria dins del mes següent a la data en que hagués finalitzat l’estat d’alarma.

Assistència telemàtica del Notari a la junta general de socis

El notari que fos requerit per tal que assisteixi a una junta general de socis i aixequi acta de la reunió podrà utilitzar Mitjans de comunicació a distancia en temps real que garanteixi adequadament el compliment de la funció notarial.

Impossibilitat d’exercir el dret de separació dels socis.

Encara que concorri causa legal o estatutària, en les societats de capital els socis no podran exercir el dret de separació fins que finalitzi l’estat d’alarma i les pròrrogues del mateix que, en el seu cas, s’acordin.

Pròrroga del reintegrament de les aportacions als socis cooperatius.

El reintegrament de les aportacions als socis cooperatius que causin baixa durant la vigència de l’estat d’alarma queda prorrogat fins que transcorrin sis mesos a comptar des de que finalitzi l’estat d’alarma.

Pròrroga de la dissolució de les societats amb motiu del transcurs del seu terme de durada.

En el cas que, durant la vigència de l’estat d’alarma, transcorri el terme de durada de la societat fixat en els estatuts socials, no es produirà la dissolució de ple dret fins que transcorrin dos mesos a comptar des de que finalitzi el referit estat.

Suspensió del termini legal per convocar la junta general de socis a fi d’optar l’acord de dissolució de la societat.

En cas que, abans de la declaració de l’estat d’alarma i durant la vigència d’aquell estat, concorri causa legal o estatutària de dissolució de la societat, el termini legal per la convocatòria per l’òrgan d’administració de la junta general de socis a fi de què adopti l’acord de dissolució de la societat o els acords que tinguin per objecte enervar la causa, se suspèn fins que finalitzi el referit estat d’alarma.

Si la causa legal o estatutària de dissolució hagués esdevingut durant la vigència de l’estat d’alarma, els administradors no respondran dels deutes socials contrets durant aquell període.

Mesures extraordinàries aplicables a les societats anònimes cotitzades.

Excepcionalment, durant l’any 2020 s’aplicaran les següents mesures a les societats amb valors admesos a negociació en un mercat regulat de la Unió Europea:

 • L’obligació de publicar i remetre el seu informe financer anual a la CNMV i l’informe d’auditoria dels seus comptes anuals, podrà complir-se fins a sis mesos comptats a partir del tancament de l’exercici social. Aquest termini s’estendrà a quatre mesos per a la publicació de la declaració intermèdia de gestió i l’informe financer semestral.
 • La junta general ordinària d’accionistes podrà celebrar-se dins dels deu primers mesos de l’exercici social.
 • El consell d’administració podrà preveure en la convocatòria de la junta general l’assistència per mitjans telemàtics i el vot a distància en els termes previstos en els articles 182, 189 i 521 de la Llei de Societats de Capital, Text Refós aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, així com la celebració de la junta en qualsevol lloc del territori nacional, encara que aquests extrems no estiguin previstos en els estatuts socials.

Si la convocatòria ja s’hagués publicat a la data d’entrada en vigor del present reial decret llei, es podrà preveure qualsevol d’aquests supòsits en un anunci complementari que haurà de publicar-se almenys cinc dies naturals abans de la data prevista per a la celebració de la Junta.

4.- En el cas que les mesures imposades per les autoritats públiques impedissin celebrar la junta general en el lloc i seu física establerts en la convocatòria i no pogués fer-se ús de la facultat prevista en el número anterior:

 • si la junta s’hagués constituït vàlidament en l’indicat lloc i seu, podrà acordar-se per aquesta continuar la celebració en el mateix dia en un altre lloc i seu dins de la mateixa província, establint un termini raonable per al trasllat dels assistents.
 • si la junta no pogués celebrar-se, la celebració de la mateixa en ulterior convocatòria podrà ser anunciada amb el mateix ordre del dia i els mateixos requisits de publicitat que la junta no celebrada, amb almenys cinc dies d’antelació a la data fixada per a la reunió. En aquest cas, l’òrgan d’administració podrà acordar en l’anunci complementari la celebració de la junta per via exclusivament telemàtica, és a dir, sense assistència física dels socis o dels seus representants, sempre que s’ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna d’aquestes vies: (i) assistència telemàtica; (ii) representació conferida al President de la Junta per mitjans de comunicació a distància i (iii) vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.

Qualsevol d’aquestes modalitats de participació en la junta podrà arbitrar-se pels administradors encara que no estigui prevista en els estatuts de la societat, sempre que s’acompanyi de garanties raonables per a assegurar la identitat del subjecte que exerceix el seu dret de vot. Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada en el domicili social amb independència d’on es trobi el President de la Junta, per audioconferència o videoconferència.

Excepcionalment, seran vàlids els acords del consell d’administració i els acords de la Comissió d’Auditoria que, en el seu cas, hagi d’informar prèviament, quan siguin adoptats per videoconferència o per conferència telefònica múltiple, encara que aquesta possibilitat no estigui contemplada en els estatuts socials, sempre que tots els consellers disposin dels mitjans necessaris per això, i el Secretari reconegui la seva identitat, que haurà d’expressar-se en l’acta i en la certificació dels acords que s’expedeixi. En tal cas, la sessió es considerarà única i celebrada en el lloc del domicili social.

Suspensió del termini de caducitat dels assentaments del registre durant la vigència del reial decret de declaració de l’estat d’alarma.

Durant la vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, les pròrrogues del mateix que poguessin acordar-se, s’adoptaran les següents mesures:

 • Se suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació, de les anotacions preventives, dels esments, de les notes marginals i de qualssevol altres assentaments registrals susceptibles de cancel·lació pel transcurs del temps.
 • El còmput dels terminis es reprendrà l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma o de la seva pròrroga en el seu cas.

Termini del deure de sol·licitud de concurs.

Mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs.
Fins que transcorrin dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’haguessin presentat durant aquest estat o que es presentin durant aquests dos mesos.

Si s’hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, s’admetrà aquest a tràmit, amb preferència, encara que sigui de data posterior.

Tampoc tindrà el deure de sol·licitar la declaració de concurs, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el deutor que hagués comunicat al jutjat competent per a la declaració de concurs la iniciació de negociació amb els creditors per a aconseguir un acord de refinançament, o un acord extrajudicial de pagaments, o per a obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, encara que hagués vençut el termini a què es refereix l’apartat cinquè de l’article 5 bis de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal.

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment respecte aquest tema.

  Ompliu el formulari per contactar-nos