Llei d’Autònoms: Novetats 2018

El 25 d’octubre de 2017 es publicava al BOE la nova Llei de Reformes Urgents del Treball dels Autònoms,amb l’objectiu d’estimular l’activitat emprenedora d’aquells que treballen per compte propi.

Algunes de les mesures ja són d’aplicació des del dia següent de la publicació de la nova reforma al BOE, encara que les principals novetats es faran esperar fins el 2018.

A continuació es comenten algunes, no totes, de les novetats introduïdes en matèria de Seguretat Social.

Contractació de descendents a la Llei d’Autònoms 2018

Un dels principals canvis que ja ha entrat en vigor, fa referència a la contractació dels descendents per part de l’empresari. Es podrà contractar per compte aliena els fills menors de 30 anys encara que convisquin amb ell, tot i que no tindrà dret a la cobertura d’atur de la Seguretat Social en cas d’acomiadament.

És important mencionar que durant el període en què els treballadors autònoms es trobin en descans per maternitat, paternitat, adopció o en període de lactància, podran beneficiar-se d’una bonificació del 100% de la quota en la part corresponent a contingències comuns.

Cal destacar que tindran dret al mateix benefici durant 12 mesos aquells treballadors per compte propi que tenen al seu càrrec fills menors de 12 anys o familiars en situació de dependència o amb un grau de discapacitat superior al 33%.

Novetats de la Llei d’Autònoms 2018

Les novetats que hauran d’esperar per aplicar-se al gener de l’any 2018, són les següents:

En l’àmbit de la Seguretat Social, s’amplien les bonificacions per a autònoms que iniciïn una nova activitat econòmica, ampliant la “tarifa plana” de 50 euros mensuals a 12 mesos enfront els 6 mesos establerts fins ara. Al finalitzar aquest termini hi ha reduccions de la quota addicionals.

Abans de la reforma, només es podien beneficiar d’aquesta reducció aquells que no havien estat d’alta durant els 5 anys anteriors. Ara es podran beneficiar també aquells nous autònoms que no hagin estat d’alta en els 2 anys anteriors.

En matèria fiscal, entre les deduccions a aplicar en el càlcul del rendiment en estimació directa, trobem les següents novetats:

  • La prima d’assegurança per malaltia del contribuent, per la part que correspon a la seva cobertura i a la del cònjuge o fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, serà deduïble fins a 500 euros per cadascú d’ells. En el cas de membres amb discapacitat, la deducció a aplicar serà de fins a 1.500 euros per membre.
  • Aquells autònoms que tenen parcialment afecte la seva vivenda a l’activitat econòmica, podran deduir en el càlcul del seu rendiment, les despeses associades a la titularitat de l’immoble (IBI, Comunitat de Propietaris, amortització…) en el percentatge de metres de que tinguin afectes. Pel que fa a la despesa en suministres, com pot ser l’aigua, el gas a l’electricitat, només es considerarà despesa a efectes de l’IRPF el 30% sobre la proporció de metres quadrats de la vivenda afectes a l’activitat. És a dir, només es permet la deducció del 30% de la proporció afecta a l’activitat, resultant doncs molt limitada aquesta deducció.
  • Les despeses de manutenció del contribuent, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria, i el mètode de pagament sigui electrònic i el desplaçament es produeixi per motiu de l’activitat.

Com a límit diari de la deducció, s’estableixen les mateixes quantitats que apareixen al Reglament de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques:

  • 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a territori espanyol
  • 48,08 euros diaris en el cas de que es produeixi a l’estranger

L’ import serà el doble, en cada cas, sempre que es pernocti.

A diferència de l’establert per a les dietes exemptes en cas de rendiments del treball personal, no s’estableix com a condició necessària que la despesa es produeixi a un municipi diferent al de la feina o vivenda sinó que es vincula únicament a què el desplaçament es produeixi per motiu de l’activitat.

Amb l’aprovació d’aquesta norma es produeix el següent fet: segons criteri de l’AEAT (CV  1526-16) un treballador de l’empresa que no té la condició de treballador en termes laborals no li és d’aplicació el règim de dietes exemptes i, en canvi, si tampoc té la consideració de treballador autònom i està en règim d’estimació directa, tampoc es pot aplicar l’import anterior de dietes exemptes, resultant, per tant, discriminat respecte el tractament que es dona als treballadors no socis i als autònoms i, molt especialment, respecte aquests últims ja que no s’exigeix en aquest darrer cas ni el desplaçament fora del lloc de feina ni fora del municipi  de residència.

Consulta amb nosaltres qualsevol tipus de dubte que tinguis sobre la Llei d’autònoms. Estudiarem el teu cas individualment, de forma propera i professional.

    Ompliu el formulari per contactar-nos