Inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal: El TC es pronuncia

Després de les comentades sentències de l’Alt Tribunal STC 26/2017, de 16 de febrer, i 37/2017, d’1 de març, que es pronunciaven sobre la plusvàlua municipal en els territoris forals de Guipúscoa i Àlaba, per fi, el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat respecte la plusvàlua municipal en l’àmbit estatal, és a dir que serà aplicable a tots els municipis sotmesos a la legislació estatal (excloent, per tant, el País Basc i Navarra).

Com era d’esperar, el Tribunal s’ha pronunciat declarant la inconstitucionalitat de la plusvàlua municipal, però només en el cas en què no s’hagi produït increment real del valor dels terrenys urbans, és a dir, quan s’hagi produït una pèrdua.

Aquesta resolució, per tant, ens planteja diversos dubtes

Com puc recuperar la plusvàlua ja pagada?

Al nostre entendre es podrà instar una sol·licitud d’ingressos indeguts amb empara en aquesta Sentència (que serà ferma un cop publicada al BOE), si no han transcorregut més de 4 anys des de la liquidació de l’impost. Així mateix, la prova de l’efectiu decrement del valor del terreny recau sobre el contribuent, per la qual cosa caldrà aportar les escriptures de compra i venda, i si és el cas, si cal, aportar taxacions de valor.

En el cas que la plusvàlua fos ingressada per motiu d’una donació o successió, com calculo si hi ha hagut perduda?

En la nostra opinió, en el cas de donacions caldrà estar al càlcul del guany patrimonial realitzat pel donant en la seva declaració d’IRPF, si hi ha hagut guany, no hi haurà res a fer. Així mateix, en el cas d’una successió, seguirem el mateix procés calculant la anomenada “plusvàlua del mort”, és a dir, considerant l’herència de l’immoble com si fos una venda, per veure si hi ha un increment del valor o no. De totes maneres en aquests casos gairebé sempre es computa un guany, així que la possibilitat de sol·licitar devolucions serà residual.

Si venc un immoble a partir d’ara, ¿he de seguir liquidant la plusvàlua?

Si. Fins que el legislador no modifiqui la Llei d’Hisendes Locals en el sentit establert pel Tribunal Constitucional, la plusvàlua haurà de ser liquidada. Això sí, un cop presentada la liquidació, si es realitza el seu pagament, pot sol·licitar-se la devolució de l’ingrés indegut. En cas que no es vulgui pagar, si es presenta sol·licitud d’ajornament o fraccionament igualment haurà de sol·licitar-la improcedència del pagament de la liquidació.

Si vols llegir la Sentència dictada pel Tribunal Constitucional, pots descarregar-la aquí:

TC PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Per conèixer amb exactitud si pots sol·licitar els ingressos indeguts o vols més informació al respecte, pots contactar amb GM Tax.

    Ompliu el formulari per contactar-nos