Bookkeeping: Què és i quins llibres són obligatoris

El bookkeeping és una activitat d’obligat compliment a Espanya i pot resultar una eina molt útil per a obtenir la imatge real de l’activitat realitzada per qualsevol negoci i per a poder efectuar una planificació adequada i controlada del mateix. Si realitzes una activitat empresarial t’interessarà conèixer-los.

Què és el Bookkeeping?

El Bookkeeping, que en català es coneix com a Comptabilitat, és la introducció de totes les transaccions de qualsevol tipus fetes per un empresari (ja sigui persona física com jurídica) en un programa comptable que compleixi amb els requisits establerts per la normativa mercantil. El seu objectiu és deixar constància de les transaccions realitzades per la companyia i reflexar-les segons estableixen les normes contables vigents a Espanya, ja que el Pla General Comptable Espanyol obliga a comptabilitzar correctament les operacions d’una empresa.
La comptabilitat no és quelcom que s’hagi inventat recentment. S’han trobat tauletes de fang d’origen sumeri dels voltants de l’any 6.000 a.C. i jeroglífics egipcis en els quals ja s’aprecia una activitat comptable.

La importància de comptabilitzar correctament

La Comptabilitat ha de ser molt precisa perquè els resultats tan contables com fiscals obtinguts en el desenvolupament d’una activitat siguin correctes. A més, comptabilitzar correctament les operacions és molt important per tenir una imatge fidel de la companyia.

Degut a aquesta importància, el Bookkeeping acostuma a ser portat per un bookkeper o comptable, que és la persona que s’encarrega de gravar les transaccions financeres del negoci als llibres comptables diàriament. Per cada transacció s’ha de tenir un document que la descrigui, per exemple una factura, un rebut, un pagament del proveïdor, pagaments bancaris, etc. A partir d’aquesta informació es determina el resultat de l’activitat i la situació patrimonial de la companyia i això permet dur a terme la planificació i estratègia futura de la companyia.

Quins són els llibres comptables obligatoris

Com t’expliquem en el nostre article sobre la legalització dels llibres comptables i com indica l’article 25 del Codi de Comerç, els llibres obligatoris són:

  • Llibre d’inventaris i Comptes Anuals. Consta de:

o Balanç de Situació Inicial
o Balanç de Sumes i Saldos
o Inventari de Tancament d’Exercici
o Comptes Anuals amb:

 Balanç de Situació
 Compte de Pèrdues i Guanys
 Estat de Canvis en el Patrimoni net
 Estat de Fluxes d’Efectiu
 Memòria de l’Exercici

  • Llibre diari. Es registren les operacions de forma cronològica.

Com dur a terme correctament el Bookkeeping?

Al tractar-se d’un procediment tècnic que requereix temps, coneixements i precisió és necessari comptar amb un especialista que se n’ocupi i que conegui perfectament els requisits exigits per la normativa comptable a Espanya. A GM Tax ens adaptem a les necessitats i requisits de cada empresa. Només és necessari que ens expliqui la seva situació i li oferirem un pla específic per al seu negoci. Comptem amb molta experiència en el servei de Bookkeeping, especialment en el que es refereix al sector serveis i negocis via Internet.

    Ompliu el formulari per contactar-nos