Beneficis fiscals de les empreses de reduïda dimensió (2019)

El règim especial d’incentius fiscals per a empreses de reduïda dimensió està pensat per a atorgar diversos beneficis als negocis petits. Es tracta d’un marc que han de conèixer emprenedors, PIMES i autònoms per poder treure-li profit complint els requisits necessaris.

Què és una empresa de reduïda dimensió i les seves excepcions

Les empreses de reduïda dimensió són aquelles entitats, l’Import Net de la Xifra de Negocis dels quals ha esta inferior a 10 milions d’euros en el període impositiu anterior. Encara que la norma general sigui aquesta, hi ha certes excepcions a tenir en compte:

  • Les entitats patrimonials no poden gaudir d’aquest règim especial.
  • Si una persona física desenvolupa diverses activitats econòmiques, el límit es refereix al conjunt d’activitats.
  • En entitats de nova creació, l’import referirà al primer període impositiu –prorratejat als dies que hagi exercit activitat-.
  • Si l’entitat forma part d’un grup de societats, el límit es refereix al conjunt del grup.
  • Aquest límit s’aplica conjuntament a entitats controlades per la mateixa persona o familiars seus.

Incentius fiscals del règim especial de les empreses de reduïda dimensió

A continuació resumim quins són exactament aquests beneficis.

Llibertat d’amortització per a inversions generadores de llocs de treball

Els elements nous de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques podran ser amortitzades lliurement sempre i quan la plantilla mitja augmenti respecte als 12 mesos anteriors i es mantingui els 24 següents. Aquest augment s’haurà de produir durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en el que els béns adquirits entrin en funcionament. Es podrà amortitzar lliurement fins al límit obtingut en multiplicar 120.000 euros per l’increment de plantilla.

Llibertat d’amortització per a inversions d’escàs valor

Els elements nous de l’immobilitzat material afectes a activitats econòmiques que no excedeixin de 300 euros podran amortitzar-se lliurement. El límit és de 25.000 euros per període impositiu.

Amortització accelerada

Encara que no es creï ocupació, els elements d’immobilitzat material i d’inversions immobiliàries gaudeixen d’amortització accelerada. Es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el que correspondria segons taules. A diferència de la llibertat d’amortització, el benefici de l’amortització accelerada també es pot gaudir amb l’amortització d’actius intangibles.

Pèrdues per deteriorament de crèdits

Les empreses de reduïda dimensió poden deduir fins a un 1% del saldo de deutors a final de l’exercici. El percentatge es considera del total de deutors menys els que individualment tinguin cobert el risc d’insolvència i els deutors que no tinguin caràcter de deduïbles.

Reserva d’anivellament de bases imposables

Si un exercici té base imposable positiva, es podrà minorar la base imposable en un 10%. En cas que als 5 anys posteriors l’entitat tingui bases imposables negatives, el no declarat per la reserva d’anivellament reduirà l’import negatiu de la base. Si no s’ha reduït cap base imposable negativa en 5 anys, s’incrementarà la base passat aquest termini.
El requisit d’aquest avantatge del règim especial de les empreses de reduïda dimensió és que una part del resultat de l’exercici s’haurà de destinar a dotar una reserva indisponible.

Amortització d’elements patrimonials objecte de reinversió

Els elements de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques en es que es materialitzi la reinversió podran amortitzar-se en funció del coeficient que resulti de multiplicar per tres el coeficient d’amortització lineal màxim previst per taules.

Arrendament financer

En relació amb els béns adquirits segons el règim especial d’arrendament financer, a més de la càrrega financera en sí, es considera despesa deduïble la part de les quotes que correspongui a la recuperació del cost dels béns amb el límit d’aplicar al cost d’aquests el triple del coeficient d’amortització segons taules. L’excés serà deduïble en els períodes impositius successius, sempre respectant el mateix límit.

Tipus de gravamen

Per als períodes impositius iniciats a partir de l’1-1-2016, les empreses de reduïda dimensió apliquen el tipus general de gravamen, qualsevol que sigui l’import de la seva base imposable.

Per conèixer més a fons com treure profit de tots els beneficis que ofereix el règim especial d’empreses de reduïda dimensió, contacta amb nosaltres. Ens ocuparem del teu cas de forma personalitzada i detallada.

    Ompliu el formulari per contactar-nos