.
0

És el moment de fer el tancament

Com ja han passat gairebé tres mesos des del tancament habitual de l’exercici (31 DE DESEMBRE), és moment que els administradors formulin els comptes anuals. Per tancar els comptes anuals, cal calcular l’impost de societats, que és el més important al cap ia la fi.

Per al tancament fiscal de l’exercici 2016, tenim les següents novetats:

1. LIMITACIÓ A LA DEDUCCIÓ DE LES DOTACIONS PER INSOLVÈNCIA

Les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent i els requisits de deduïbilitat no es produeixin en l’exercici de la seva generació (deutes inferiors a 6 mesos), que hagin generat actius per impost diferit, s’integraran a la base imposable, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seva integració, en l’exercici en què concorrin les circumstàncies per a la seva deduïbilitat.

Les quantitats no integrades en un període impositiu han de ser objecte d’integració en els períodes impositius següents amb el mateix límit. A aquests efectes, s’integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

2. REVERSIÓ DEL DETERIORAMENT DE VALORS DEDUÏTS ABANS DE 2013

S’hauran revertir les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis que han estat deduïdes amb anterioritat a l’1 de gener del 2013. D’aquesta manera, es repartiran de forma equitativa en els cinc propers períodes impositius iniciats des de l’1 gener 2016.

3. LIMITACIÓ A LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES (BINS)

  • El 60 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui inferior a 20 milions d’euros.
  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d’euros però inferior a 60 milions d’euros.
  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l’import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d’euros.

UN MILIÓ D’EUROS EN TOT CAS.

4. LIMITACIÓ A LA DEDUCCIÓ PER DOBLE IMPOSICIÓ

Per a les companyies que en els 12 mesos anteriors tinguin una xifra de negocis d’almenys 20 milions d’euros, es limita al 50% de la quota íntegra les deduccions següents:

  • internacional per impostos suportats;
  • internacional per dividends i participacions en beneficis;
  • interna per aplicació del règim transitori previst per a participacions adquirides en períodes impositius anteriors a 2015

Si desitges més informació a GMTAX som experts en tancaments fiscals i en gestió tributària.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*