Model 720. Declaració béns a l’estranger 2017

Declaració bens a l'estranger 2017

La tinença de béns i drets a l’estranger està subjecte a una obligació tributària de carácter informatiu que es posa de manifest a través del model 720, model al que dedicarem el nostre article d’avui en el que pretenem resoldre les qüestions més bàsiques que es puguin plantejar respecte aquesta obligació.

1. Quins són els subjectes obligats a presentar el model 720?

Els subjectes obligats a la presentació del model 720 són:
• Persones físiques i jurídiques residents en el territori espanyol.
• Establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents.
• Entitats de l’article 35.4 de la LEY 53/2007: Herències jacents, comunitats de béns, entitats sense personalitat jurídica que constitueixin una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició.

2. Amb quina freqüència s’ha de presentar el model 720?

La presentació del model es realitzarà entre l’1 de gener i 31 de març de l’any següent al que es refereixi la informació a subministrar, obligatòriament via telemàtica.

OBSERVACIONS:
• No hi haurà obligació d’informar quan la suma dels béns no superi els 50.000 €.
• Presentada la primera declaració del model 720, únicament s’haurà de tornar a presentar respecte a aquells grups de béns que hagin experimentat un increment superior als 20.000€ respecte a l’última declaració presentada.

3. Quin és el contingut del model 720?

El contingut del model 720 és bàsicament el següent:
• Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.

• Informació sobre valors o drets situats a l’estranger.

• Informació sobre les accions i particiapacions en el capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva situades a l’estranger.

• Informació, sobre assegurances de vida i invalidesa quan l’entitat assegurados es trobi situada a l’extranger o sobre les rentes temporals o vitalícies obtingudes com a conseqüència de l’entrega d¡un capital en diners, de drets de contingut ecnonòmic o béns mobles o immobles, a entitats situades a l’estranger.

• Informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger.

“Per saber exactament quina información s’ha de subministrar en relació als punts anteriorment comentats es pot consultar la NOTA EXTENSA DEL MODEL 720 QUE ELS ADJUNTEM”.

4. Quines són les conseqüències d’incomplir amb l’obligació d’informar?

En cas d’incompliment de l’obligació a infromar es considera infracció tributària molt greu i s’estableix al respecte un règim sancionador “ per veure en que consisteixen les sanciones i els seus imports, consultar la NOTA EXTENSA DEL 720 que els hi adjuntem” En el cas de persones no residents que vinguin al territori espanyol l’import de les sancions pot ser menor.

Conclusió:
Doncs ja ho saben, si tenen béns i drets a l’estranger i compleixen els requisits descrits anteriorment, hauran de presentar el model 720 si no volen incórrer en una infracció tributària molt greu.
Esperem que amb el nostre article d’avui haguem resolt les qüestions més bàsiques respecte aquesta obligació informativa, quedant a la seva disposició per assessorar-los al respecte, així com per a la preparació i presentació de la mateixa.

¿Necesita un Asesor Fiscal?

He leído y acepto la Política de Protección de Datos.