mini_dotPlanificació de l'Estalvi i la Inversió


En el moment de pensar en estalviar per al futur, també és important planificar el tractament fiscal dels productes d'inversió, ja que depenent dels nostres objectius d'estalvi, podem aconseguir alhora un gran estalvi fiscal.

Des de la nostra firma, prestem assessorament complet sobre el tractament fiscal dels diferents tipus d’inversions i de productes d'estalvi existents al mercat, dissenyant una estratègia d'estalvi el més òptima possible, oferint per a això, els següents serveis:

Estudi de les opcions d'inversió i productes d'estalvi
Estudi detallat de les implicacions en la tributació directa sobre els interessos, dividends i guanys de capital percebuts i beneficis fiscals de les aportacions realitzades.
Declaració de béns a l'estranger i possibilitat de repatriació de fons.
Previsions i efectes a l'Impost de Patrimoni i de l’Impost sobre Successions i Donacions.
divider-horizontal

Preguntes freqüents:

Com tributen les aportacions als plans de pensions?

Les aportacions als plans de pensions redueixen la base imposable general de l'impost sobre la renda fins a un límit de 8.000 € o el 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts.

Com tributa el rescat del Pla de pensions?

Depèn de com es percebi la remuneració. Si es produeix en forma de renda vitalícia, tributa com a rendiment del treball al tipus que correspongui, si es rescata com a capital, existeix una reducció de fins el 40%, en funció de quan es va realizar l’aportació. Reducció que està limitada des de l’ 1 de gener de 2015.

Com tributen els fons d'inversió?

Els fons d'inversió tributen a la part de la base imposable de l'estalvi de l'IRPF pel guany o pèrdua que es genera en la seva venda, podent-se compensar entre sí els guanys i les pèrdues generades. Mentre estiguin en posessió del contribuent o bé es transmetin i siguin reinvertits en altres fons d’inversió no tributen a renda, encara que sí que han de declarar-se, en tot cas, per l'Impost de Patrimoni.

Encara existeix l’Impost sobre Patrimoni?

Per a l'exercici 2016 manté la seva vigència. Aquesta prevista la seva desaparició per li exercici 2017.