mini_dotPlanificació Fiscal Internacional

Els esquemes de planificació fiscal internacional permeten minimitzar la càrrega tributària que deriva d'operacions realitzades en altres des de i per a altres, mitjançant els Convenis per evitar la Doble Imposició, així com els acords multilaterals (Directives de la Unió Europea), en la imposició directa, i les directives comunitàries en matèria aranzelària i de l'Impost sobre el Valor Afegit, en la imposició indirecta. Mitjançant l’aplicació d'aquestes normes juntament amb la normativa interna de cada país, es pot arribar a reduir de forma significativa i important la càrrega impositiva que afecta a cada negoci o bé a operacions concretes.

Amb l'objectiu anterior, per donar el millor assessorament possible als nostres clients oferim els següents serveis:

Estudi de l'obertura a nous mercats i internacionalització de companyies: anàlisi de l’opció jurídica i fiscal que resulta més beneficiosa atendent a les característiques de la inversió.

Creació d'Establiments permanents a efectes d’IVA i de l’Impost sobre Societats i sol·licitud de Número d'Identificació d'Estranger (NIE)

Constitució de societats participades per no residents i de filials a l’estranger

Seguiment de l’activitat desenvolupada i assessorament fiscal de filials situades a l’estranger

Seguiment de l’activitat desenvolupada i assessorament fiscal de filials a Espanya de companyies estrangeres.