mini_dotExpatriats i Nous Residents


A la nostra firma, tenim un gran coneixement i experiència en tota la casuística que afecta als expatriats, tant en desplaçaments d’Espanya a l’exterior, com de països estrangers cap a Espanya.

Quan es planteja la possibilitat d’un canvi de residència resulta fonamental tenir un coneixement exhaustiu de les obligacions que d’aquest canvi se’n deriven. Aquestes obligacions són, per una banda, el cost fiscal que deriva de la condició de resident del nou país, i, per un altre, el nivell d’obligacions d’informació i comunicació que s’exigeixen al nou estat de residència. Tot això també està afectat per la condició i de no resident de l’estat que s’abandona i de la tributació que d’aquesta condició se’n deriva. L’anàlisi fiscal anterior es realitza tant de la perspectiva d’una persona física que era resident a Espanya i que trasllada la seva residència a un altre país, com de la d’una persona física estrangera que passa a ser resident a Espanya.

expats

Entenem el difícil que resulta traslladar-se a un altre país, per la qual cosa, la nostra finalitat és assegurar un adequat compliment de les obligacions legals i fiscals a Espanya, agilitzant i simplificant al màxim el seu acompliment, facilitant així l’adaptació a la nova residència dels nostres clients. Per a aconseguir-ho, prestem els següents serveis:

Estudi de la conveniència d’obtenir la residència fiscal a Espanya: descripció del cost fiscal més les obligacions formals derivades d’aquesta condició
Estudi de la conveniència de mantenir la no residència fiscal a Espanya: descripció del cost fiscal més obligacions formals derivades d’aquesta condició
Cumplimentació i presentació de l’Alta de residència fiscal a Espanya
Cumplimentació y presentació de declaracions de l’IR NO Residents: model 210.
Cumplimentació i presentació de la declaració de Inversions Estrangeres por part de residents i d’inversions de no residents a Espanya, models: D-1A, D-1B, D-2A, D-2B, D-4, D-5A, D-5B, D-6, D-7A, D-7B, D-8, DP-1, DP-2, DP-3 i DP-4
Cumplimentació i presentació del Modelo 720 de Declaració Informativa de Béns a l’estranger.
Estudi i sol.licitud del visat per a residència d’inversors i emprenedors.
Assessorament específic sobre les obligacions fiscals a acomplir en territori espanyol.

Preguntes Freqüents:

Quan se’m considera resident fiscal a Espanya?


La residència fiscal a Espanya s’adquireix si s’ha residit en aquest país durant 183 dies en un any natural, sense tenir-se en compte absències esporàdiques.

Haig d’empadronar-me a l’Ajuntament?


És convenient enregistrar-se a l’Ajuntament un cop s’arriba a Espanya a efectes de poder acreditar la residència.

Quan haig de presentar el Model 720?


El model 720 se presenta durant el mes de març, i consisteix en informar dels béns i drets que poseeixen a l’estranger els residents a Espanya, sempre que aquests superin els 50.000 € en el seu conjunt, atenent a diferents tipus de categories de béns.

Quan haig de presentar el Modelo 210?


Si vostè no resideix a Espanya però té béns immobles en aquest país haurà de presentar el model 210, bé trimestralment en cas de percebre rendes, bé anualment, en cas que l’immoble estigui a la seva disposició.
Igualment, si percep altres tipus de rendiments a Espanya també ha de presentar el Model 210 (si un Conveni per a evitar la Doble Imposició o una norma multilateral no estableix que la renda percebuda no ha de tributar a Espanya o bé si el pagador de la renda no ha practicat la retenció corresponent).

Quan haig de presentar l’IRPF?


En cas de ser resident a Espanya està obligat a presentar la declaració de la renda durant els mesos de Maig a Juny de l’any següent, por tota la seva renda mundial obtinguda durant l’any natural anterior. Existeixen uns imports de mínims exempts que permeten no declarar però només en supòsits molt concrets.

Haig de declarar el lloguer que cobro d’un immoble situat a Espanya?


Sí, mitjançant el model 210 de forma trimestral. També haurà d’ingressar el 24% de l’import de la renda (en 2016). Per a residents de la UE, Islàndia i Noruega el tipus és del 19%.

Si adquireixo la residència a Espanya haig que pagar aquí per la renta mundial obtinguda?


Si, qualsevol resident a Espanya ha de tributar por la renda mundial obtinguda. Tanmateix, existeix un règim especial pel qual es tributa com si es fos un no resident (tipus de gravamen fix i es sotmet només a tributació la renda obtinguda a Espanya)

Si adquireixo la residència a Espanya puc tributar como un no resident a través d’un règim especial?


Sí, qualsevol persona física que arribi a Espanya si acompleix determinats requisits (treballador o administrador de companyia en determinades condicions) pot tributar només per la renda obtinguda a Espanya al tipus general pels no residents (24% en 2016 fins a 600.000 Euros de base imposable por rendiments del treball, la resta al 45%).

Quan haig de presentar el D6?


Durant el mes de gener de cada any per a declarar els valors situats a l’estranger.

Si vaig a treballar a l’estranger haig de seguir presentant l’IRPF?


Depèn de si el trasllat a l’estranger fa que la persona física deixi de ser resident a Espanya o no. En caso que no, sí que haurà de presentar l’IRPF però li poden ser d’aplicació determinades reduccions i imports exempts per motiu de realització de treball a l’estranger.

Puc deduir a Espanya els impostos pagats a l’estranger?


Si, serà deduïble la menor de les següents quantitats:
i. Impost pagat efectivament a l’estranger
ii. Impost que hauria d’haver-se pagat aquí.

Si treballo temporalment a l’estranger haig de tributar a Espanya?


Sí, si la situació és temporal (veure pregunta a) es continuarà sent resident a Espanya.
Intercanvi Automàtic Informacio Financera
Intercanvi Automàtic Informacio Financera

Descarregar PDF