mini_dotInformar d’obligacions sobre béns i drets situats a l’estranger: model 720

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, va introduir una nova obligació d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger, incorporant per a això en la Llei General Tributària la disposició addicional divuitena.

 1. Béns sobre els que s’estableix l’obligació d’informar:
 • Obligació d’informar en relació a les comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Obligació d'informació sobre valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger,
 • Obligació d'informació sobre béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger.
 1. Termini i firma de presentació:
  Es realitzarà entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent a aquell al que es refereixi la informació a subministrar. Por tant, la informació corresponent a l’any 2015 s’ha de presentar com a màxim el 31 de març de 2016.

La presentació s’ha de realitzar forçosament per mitjans telemàtics (a través de certificat digital).

 1. Subjectes obligats:
  Hauran de presentar aquesta declaració totes aquelles persones, físiques i jurídiques, residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin titulars, tinguin poder de disposició o siguin autoritzats d'algun dels béns citats amb anterioritat.

Com a excepcions a la regla general cal destacar, entre altres:

 • En relació amb l'obligació d'informar de comptes en entitats financeres, no

existirà obligació d'informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre i els saldos mitjans de l'últim trimestre d'aquestes, no superin, conjuntament, els 50.000 Euros. A més, la presentació de la declaració en anys successius només serà obligatòria quan es produeixi un increment superior a 20.000 Euros respecte de les quanties que van determinar la presentació de l'última declaració. És important destacar que els 50.000 Euros són per total compte, no por titular.

 • El mateix límit, així com l'obligació de presentar la declaració en anys successius, comentat en el paràgraf anterior, aplica per al conjunt de béns d'aquesta categoria: valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger.
 • El mateix límit, així com l'obligació de presentar la declaració en anys successius, procedeix per al conjunt de béns de la següent categoria: béns immobles i drets sobre béns immobles.
 • Aquells béns dels quals siguin titulars persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, així com establiments permanents a Espanya de no residents, registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada i suficientment identificats.
 • Aquells béns dels quals siguin titulars persones físiques residents en territori espanyol que desenvolupin una activitat econòmica i portin la seva comptabilitat d'acord amb el que es disposa en el Codi de Comerç, registrats en la seva comptabilitat de forma individualitzada i suficientment identificats. Aquesta excepció, no aplica per als valors, drets, assegurances i rendes
 1. Incompliment de l'obligació d'informar:
  Comissió d'infracció tributària molt greu: En el cas d'incompliment de l'obligació de declaració, es preveu un règim sancionador que estableix una sanció de 5.000 Euros per cada dada o conjunt de dades, referit a cada compte o element patrimonial, omès o aportat de forma incompleta, inexacta o falsa, amb un mínim de 10.000 Euros. Aquesta sanció es redueix a 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim d'1.500 Euros, en el cas de presentació fora de termini sense requeriment previ, o en el cas que s'hagués presentat per mitjans diferents als electrònics, informàtics i telemàtics, quan existeixi obligació de fer-ho per dites mitjanes.

Addicionalment, l'incompliment de l'obligació d'informació té conseqüències en l'IRPF en l’IS, que a grans trets, podria suposar una major quota a ingressar en l'IRPF o en l’IS com a conseqüència de considerar els béns no declarats com a guany patrimonial o renda no declarada, amb la corresponent sanció consistent en una multa proporcional del 150% de l'import de la quantia de la quota íntegra resultant de la imputació en l'IRPF o en l’IS.

Les rendes descobertes i no declarades s'imputaran a l'últim període impositiu d’entre els no prescrits, i com a novetat d'especial rellevància destacar que aquestes rendes no declarades “no prescriuran” és a dir, seran sempre imputables a l’últim exercici no prescrit (amb independència de què es pugui acreditar el seu origen en un període ja prescrit).

Per al supòsit de béns adquirits mitjançant rendes declarades o bé generades quan no es tenia la consideració de contribuent per lRPF no s’aplicarà el tractament de guany patrimonial no declarat ni la sanció corresponent.

Form 720
Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger: Model 720

Descarregar PDF