mini_dotEmprenedors i Pimes


Muntar un negoci propi no és una tasca gens fàcil ni senzilla. Cal tenir en compte molts i variats aspectes i a més superar obstacles i problemes que moltes vegades ni s’han plantejat ni previst abans de començar. Tot això requereix d’un alt grau d’implicació, esforç, ganes i treball que es veuen recompensats amb la satisfacció de dur a terme el projecte amb èxit.

El nostre objectiu en aquest àmbit és el d’oferir un servei d’assessoria integral específic per a emprenedors i PIMES que permeti donar una resposta ràpida i eficaç als principals dubtes i dificultats que puguin trobar-se durant el desenvolupament del seu projecte en l’àmbit legal, impositiu i comptable. A l’hora, també ens oferim primer per a planificar i després per executar i dur a terme totes aquelles operacions necessàries per, en una primera fase, assentar , després, fer créixer el negoci de forma senzilla, efectiva i ràpida, tenint en compte la variabilitat, rapidesa i canvis que presenta l’entorn de qualsevol negoci en l’actualitat.

Els nostres principals serveis en aquesta àrea són:

Planificació de l’estructura legal i fiscal òptima tenint en compte les característiques del negoci a realitzar i la previsió de la seva futura evolució.
Constitució de societats, preparació d’estatuts socials, gestió completa de tots els tràmits necessaris per a tenir la societat operativa, segons el projecte a desenvolupar.
Alta en tots els registres legals i tributaris.
Assessorament en operacions societàries concretes, estudi i planificació del negoci des del punt de vista societari i tributari i anàlisi d’operacions concretes.
Seguiment continuat del funcionament de la societat o negocio i especial adaptació als canvis legals i fiscals que es vagin produint i que puguin afectar al mateix.

Preguntes Freqüents:

Què haig de fer per ser autònom?

Per a ser autònom, és a dir, treballador per compte propi, cal donar-se d’alta a l’Agència Tributària mitjançant el model 036. En aquest model cal indicar l’activitat que es desenvoluparà i el lloc des d’on s’exerceix. Així mateix, cal registrar-se a la Seguretat Social com a treballador per compte aliè i elegir l’import de la quota que s’ingressarà, podent ser de 267,04€ a 1.084,72 € mensuals. Existeixen reduccions en funció de les característiques de l’emprenedor.

És millor ser autònom o crear una societat?

Aquesta és una qüestió que suscita molts dubtes i que no té una resposta genèrica, donat que dependrà de cada cas valorar la conveniència d’un model o d’un altre.

Cal tenir en compte que si s’és treballador per compte propi els beneficis de l’activitat tributen a l’Impost sobre la Renda resultant uns tipus marginals de fins el 49%. Pel contrari, les societats tributen a un tipus del 15% els primers dos anys i, posteriorment, al 25%. Encara que el manteniment d’una societat implica una sèrie de despeses fixes superiors de tipus comptable, mercantil i tributari que no es produeixen en el cas de ser autònoms però permet reduir la responsabilitat derivada del negoci.

Haig d’anar al notari sempre?

Hi ha determinades operacions que cal documentar en escriptura pública. En cas de ser un treballador per compte propi, realment hi haurà poques ocasions en les que calgui anar al notari dins l’exercici de l’activitat.

D’altra banda, si es tracta d’una societat mercantil, la constitució s’ha de fer davant notari, així com la compravenda de participacions i qualsevol modificació dels estatuts (augments i reduccions de capital, retribució i canvi d’administradors, canvi de nom, domicili o data de tancament de l’exercici, entre d’altres)

Quines declaracions haig de presentar?

Com a norma general, les principals declaracions que cal presentar són les de l’IVA i les de retencions en el cas que es tinguin col.laboradors professionals o treballadors i/o es pagui un lloguer.

Si l’activitat desenvolupada per l’autònom és una activitat empresarial, és a dir, no està sotmesa a retenció, o bé el % de retenció no arriba a determinats nivells, a més caldrà presentar un pagament fraccionat a compte de l’IRPF de forma trimestral que serà del 20% del benefici del període i que es descompta de la declaració anual de l’IRPF.

Quan es presenten les declaracions?

Les declaracions tributàries es presenten, com a norma general el 20 de abril, el 20 de juliol, el 20 d’octubre y el 20/30 de gener. Si es facturen anualment més de 6 milions de Euros, las declaracions són mensuals.

L’Impost sobre la Renda (IRPF) se presenta durant els meses de Abril a Juny.

En el cas de societats, l’Impost sobre Societats se presenta de l’1 al 25 de Juliol (per a exercicis tancats el 31 de desembre).

Haig de portar una comptabilitat?

Qualsevol empresari que sigui persona física acollida al règim d’estimació directa normal o societat està obligat a portar una comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable i seguint determinats principis. Així mateix, és molt important reflectir tots els ingressos i despeses en la comptabilitat i en els Llibres Registre corresponents, ja que l’Agència Tributària no accepta deduccions, per exemple de quotes d’IVA, que no estiguin degudament anotades als llibres registre.